แนวคิดตัวแบบขั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมืองของอาร์นสไตน์

แนวคิดตัวแบบขั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมืองของอาร์นสไตน์

เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป

อาร์นสไตน์ (Shery R. Arnstein, 1969, pp. 216-214) ได้เสนอแนวคิดตัวแบบ “ขั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมือง” หรือ “Ladder of Citizen Participation” ถือเป็นตัวแบบที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะนำเสนอตั้งแต่ ค.ศ. 1969 ซึ่งแบ่งบันไดการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 8 ขั้น ดังนี้ (ดูภาพประกอบ)


1. ขั้นการควบคุม (manipulation)

2. ขั้นการรักษา (therapy)

3. ขั้นการให้ข้อมูล (informing)

4. ขั้นการรับฟังความคิดเห็น (consultation)

5. ขั้นการปรึกษาหารือ (placation)

6. ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (partnership)

7. ขั้นมอบหมายอำนาจ (delegated power) และ

8. ขั้นอำนาจพลเมือง (citizen control)

ระดับบันไดที่สูงขึ้นสะท้อนอำนาจของประชาชนที่มากขึ้น สำหรับอาร์นสไตน์นั้น ขั้นบันไดที่ 1 และ 2 ถือว่ายังไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเลย หรือที่เรียกว่า Nonparticipation ส่วนขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 เรียกว่า Tokenism หมายถึงประชาชนมีโอกาสในการให้ข้อมูลความคิดเห็นแต่ยังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ ขั้นที่ 6, 7, และ 8 ถือว่าประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจหรือเรียกว่า Citizen Power จากตัวแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในระดับเป็นภาคีหุ้นส่วน (partnership) จึงจะเป็นจุดเริ่มของบทบาทและอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมความเห็น (0)