หลักการทรงงานข้อที่ 23 ในมุมมองของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์

ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ ได้อธิบาย "หลักการทรงงานข้อที่ 23 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9" ไว้ดังนี้


หลักการทรงงานข้อที่ 23 : รู้ รัก สามัคคี

หลักการข้อสุดท้ายนี้เป็นการขมวดปัจจัยแห่งความสำเร็จแห่งหมู่คณะไว้ หมายความว่า ทรงมิได้ยกให้ความสำเร็จนั้นเป็นของผู้หนึ่งผู้ใด แต่ความสำเร็จคือ การพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความผาสุกนั้นเป็นความสำเร็จของความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำรัสเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่อง“รู้ รัก สามัคคี”มาอย่างต่อเนื่องในวาระต่าง ๆ แก่กลุ่มคนต่าง ๆ โดยทรงเน้น รู้คือ การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหานั่นคือมนุษย์ต้องใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ มองเห็นคุณค่าต่าง ๆ ข้อดีข้อด้อยและเลือกตัดสินใจกระทำอย่างรอบคอบ ประยุกต์ใช้เฉพาะส่วนดีเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม รักคือ ความรักก็คือความเมตตาอันเป็นรักในฝ่ายดีความรักที่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยความรักนี้จะทำให้เราแสวงหาความรู้จนครบถ้วนกระบวนความ และมุ่งมั่นที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข และด้วยความสามัคคีคือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้นต้องคำนึงเสมอว่าเราคนหนึ่งมีศักยภาพเท่าใด มีสมรรถนะเพียงใด ผลของการลงมือปฏิบัติของเราเป็นอย่างไร ปัญหาที่จะลงไปแก้ไขนั้นทำคนเดียวได้หรือไม่ หากปัญหานั้นมีขนาดใหญ่เราย่อมจะทำงานคนเดียวไม่ได้หรือเพื่อความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาก็จะต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังมากจนสามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ปรัชญาหลังนวยุคสายกลางได้เน้นให้มนุษย์ได้ใช้พลังแห่งการสร้างสรรค์ การปรับตัว การร่วมมือ และการแสวงหาไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นคือหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมและประเทศชาติด้วยโดยมีความมุ่งหมายคือความผาสุกของประชาชนและส่งเสริมสันติภาพโลกให้ยั่งยืนที่สุดนั่นเอง (ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์, 2558, หน้า 76)


เอกสารอ้างอิง

ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์. (2558). หลักคุณภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับปรัชญาหลังนวยุค : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการทรงงาน 23 ข้อ ในมุมมองของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ความเห็น (0)