หลักการทรงงานข้อที่ 21 ในมุมมองของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์

ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ ได้อธิบาย "หลักการทรงงานข้อที่ 21 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9" ไว้ดังนี้


หลักการทรงงานข้อที่ 21 : ทำงานอย่างมีความสุข

จุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์คือความสุข หากการดำเนินชีวิตไม่เป็นไปเพื่อความสุขแล้ว มนุษย์ย่อมมีชีวิตที่แสนน่าเสียดาย (absurd) มนุษย์จึงแสวงหาความสุขในรูปแบบต่าง ๆ จนเกิดสำนักความคิดทางปรัชญาที่ชี้นำว่าความสุขของมนุษย์คืออะไร และเราจะมีความสุขได้ยืนยาวนานที่สุดอย่างไร อันเป็นที่มาของจริยศาสตร์ เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจริยศาสตร์ ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ชี้ถึงความสุขไว้ด้วยเช่นเดียวกัน ความสุขนี้เป็นความสุขตามคุณภาพของมนุษย์ผู้มีปัญญา ซึ่งต่างจากสัตว์ ดังวลี กิน ขี้ ปี้ นอน ที่นักวรรณกรรมชอบใช้เพื่อประชดการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ไร้เป้าหมายในการดำรงอยู่คือ หลงไปในความสุขที่มีคุณภาพอย่างต่ำ ชอบอยู่เฉย ๆ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ทำงาน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้มาก มุ่งความสุขทางกาย และการสืบทอดเผ่าพันธุ์โดยอ้างว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตดุจสัตว์โลกทั่วไป หากมนุษย์หลงในความสุขเช่นนี้ย่อมเป็นทุกข์ ศาสนาทั้งหลายจึงได้ชี้ให้มนุษย์แสวงหาความสุขแท้ด้วยการทำดี ความเป็นจริงของมนุษย์นั้นมีสารัตถะอยู่ที่ความสุขของปัญญา คือ ความสุขของการได้คิด ได้ทำอย่างที่คิด ได้พูดอย่างที่คิด และได้บรรลุเป้าหมายของชีวิตที่ได้คิดวางไว้ การทำงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบวนการในการเดินไปทางเป้าหมายของชีวิต ดังนั้นจึงต้องมุ่งเป้าไปที่ความสุข ดังนั้นมนุษย์จึงต้องกระทำทุกอย่างแม้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพโดยประพฤติดีให้เป็นนิสัย ทำดีเพื่อความสุข และย่อมเกิดความสุขแท้ในใจ ดังพระราชดำรัส (ม.ป.ป) ความตอนหนึ่งว่า “...ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมี ความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” (ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์, 2558, หน้า 74)


เอกสารอ้างอิง

ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์. (2558). หลักคุณภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับปรัชญาหลังนวยุค : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการทรงงาน 23 ข้อ ในมุมมองของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ความเห็น (0)