หลักการทรงงานข้อที่ 18 ในมุมมองของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์

ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ ได้อธิบาย "หลักการทรงงานข้อที่ 18 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9" ไว้ดังนี้


หลักการทรงงานข้อที่ 18 : พออยู่พอกิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือเมื่อราษฎรประสบความทุกข์ยาก โดยจะทรงช่วยให้ผ่านความทุกข์ยากนั้นไป จากนั้นจึงจะส่งเสริมให้พสกนิกรมีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อน อันเป็นระดับคุณภาพชีวิตของการพึ่งตนเองได้ คือไม่ขาด จากนั้นจึงขยับขยายแนวทางการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เช่น การให้การศึกษา อบรม ฝึกทักษะฝีมือ ทั้งหมดนั้นก็เพื่อการเพิ่มขีดสมรรถนะที่จะก้าวหน้าต่อไปในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศเพียงแค่ระดับพออยู่พอกินก็มิใช่งานเล็กน้อย ประชาชนจำนวนมากยังอยู่ในสภาวะขาดแคลน เขาอาจมีอาชีพ แต่ไม่พอสำหรับตนเองและครอบครัว บางชุมชนในเมือง ต่างจังหวัดหรือแม้แต่บนพื้นที่สูง เพียงการมีกินไปในแต่ละวันยังเป็นความยากลำบาก ดังนั้นต้องวิเคราะห์เสียก่อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากการเกียจคร้าน แต่เพราะขาดโอกาสในการทำมาหากิน จึงต้องสร้างอาชีพ สร้างงาน จากนั้นจึงคิดต่อว่าผลผลิตที่ได้จะเอาไปใช้หรือเอาไปขายที่ไหน งานเช่นนี้ไม่ใช่คิดแค่เฉพาะหน้า แต่ต้องใช้ความคิดและกำลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุ ที่ผ่านมาผลสำเร็จด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตั้งโครงการหลวง และการพัฒนาแหล่งจำหน่ายผ่านร้านค้าโครงการหลวงซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี มีประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและขยายการจัดจำหน่ายไปสู่ท้องถิ่นอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริในพระองค์นั้น “เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชนก็ได้กำไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป...” ดังนั้นการพออยู่พอกินจึงเป็นระดับการค้ำประกันอย่างสำคัญของการพึ่งตนเองได้ และเป็นขั้นสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป (ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์, 2558, หน้า 72)


เอกสารอ้างอิง

ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์. (2558). หลักคุณภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับปรัชญาหลังนวยุค : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการทรงงาน 23 ข้อ ในมุมมองของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ความเห็น (0)