หลักการทรงงานข้อที่ 12 ในมุมมองของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์

ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ ได้อธิบาย "หลักการทรงงานข้อที่ 12 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9" ไว้ดังนี้


หลักการทรงงานข้อที่ 12 : บริการรวมที่จุดเดียว

การบริการรวมที่จุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services คือการคิดว่าการทำงานเพื่อประชาชน เพื่อสังคมนั้นไม่ใช่การใช้อำนาจของรัฐในการจัดให้มี แต่เป็นการบริการแก่ประชาชนและสังคม ดังนั้นเพื่อให้การบริการเกิดขึ้นได้ง่ายจึงต้องจัดการการเข้าถึง (accessibility) เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว รอคอยไม่นาน หากแต่ระบบที่มีความแข็งตัวจะมีการรวมศูนย์อำนาจไว้เป็นแห่ง ๆ เพื่อการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง การติดต่อจึงต้องทำหลายแห่งทำให้เสียเวลามาก การบูรณาการการบริการประชาชนจึงเข้ามามีส่วนสำคัญ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างเช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมดำเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว กรม กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้านได้ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกัน ซึ่งตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน และมักตั้งอยู่ห่างไกลกัน เพราะถือว่างานของตนมีความจำเพาะ ต้องการระเบียบแบบแผน ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ในขณะที่ระบบจะต้องเชื่อมต่อกันเพื่อบริการที่ต่อเนื่องกัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน การส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ทำให้เกิดการบูรณาการความคิดและหลักวิชาการนั่นหมายความว่าประชาชนซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดูส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกันซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่สำคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รับประโยชน์ และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์

การบูรณาการ (integrity) ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในจุดนี้เพื่อทำให้เกิดความเติมเต็ม ไม่ขาดพร่อง อะไรที่ดำเนินการแล้วมีปัญหาจะต้องทำการแก้ไข เชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างสร้างสรรค์ มีการปรับตัวและการร่วมมือกันของฝ่ายต่าง ๆ การบริการที่จุดเดียวจึงจะสำเร็จและเป็นประโยชน์คือความผาสุกของประเทศ (ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์, 2558, หน้า 65-66)


เอกสารอ้างอิง

ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์. (2558). หลักคุณภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับปรัชญาหลังนวยุค : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการทรงงาน 23 ข้อ ในมุมมองของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ความเห็น (0)