หลักการทรงงานข้อที่ 3 ในมุมมองของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์

ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ ได้อธิบาย "หลักการทรงงานข้อที่ 3 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9" ไว้ดังนี้


หลักการทรงงานข้อที่ 3 : แก้ปัญหาที่จุดเล็ก

มองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาจะเริ่มจากจุดเล็ก (Micro) คือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม

เมื่อมนุษย์มีความสนใจและใฝ่รู้ เขาจะมองเห็นปัญหา ส่วนคนที่ไม่สนใจใฝ่รู้ เขาจะยอมรับในสถานภาพ (status) และมองว่าเรื่องต่างๆ เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้น เขาย่อมไม่เห็นปัญหา ดังนั้น ผู้ที่มองเห็นปัญหาย่อมต้องเข้าใจสภาพปัญหาด้วย การจะเข้าใจสภาพของปัญหาย่อมต้องเกิดจากการมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ มนุษย์มีปัญญาและการหยั่งรู้ (intuition) ที่จะมองหารูปแบบความสัมพันธ์และสิ่งต่างๆ ว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร แล้วจัดเป็นรูปแบบ (pattern/gestalt) เหมือนมองเห็นภาพของตัวต่อ (jigsaw) ทั้งภาพ เมื่อเข้าใจสถานภาพของปัญหาจึงจะเริ่มแก้ไขปัญหา คือ การหาคำตอบหลายๆ คำตอบเท่าที่เป็นไปได้ จากนั้นพิจารณาคำตอบว่าสิ่งใดปฏิบัติได้หรือไม่ได้ จึงเลือกสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดเพื่อลงมือปฏิบัติ หากเลือกปฏิบัติสิ่งยากย่อมต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่สำเร็จโดยง่าย ผู้ลงมือแก้ปัญหาอาจหมดกำลังใจไปเสียก่อน ดังนั้น การเลือกวิธีที่ง่าย ไม่ใช่ทำได้ง่าย แต่เชื่อว่าทำได้และตรงจุดปัญหา การแก้ปัญหาที่จุดเล็กๆ (Micro) คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม เมื่อปัญหาถูกชี้ให้เห็นและแก้ไข ผลของปัญหาที่ถูกแก้ไขแล้วจะเชื่อมโยงกับภาพรวม จุดนี้แก้ไขแล้ว จุดไหนถูกแก้ไขตามไปด้วย แล้วจุดไหนยังคงเป็นปัญหาอยู่ รวมถึงมีจุดปัญหาจุดใหม่เกิดขึ้นด้วยไหม การมองภาพรวมจะทำให้เห็นว่าควรแก้ปัญหาอะไรต่อไปเพื่อให้ปัญหาในภาพรวมนั้นได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ปัญหาย่อมไม่มีวันหมดไปเพราะเราสนใจที่จะเห็นปัญหา และมีความสุขในการใช้ปัญญาแก้ปัญหา หากมองไม่เห็นปัญหามนุษย์ก็จะยอมรับอยู่กับสภาพของปัญหาอีกครั้ง จนถึงจุดที่ไม่อาจทนทานได้ เขาย่อมทุกข์ระทมทั้งกายและใจจากปัญหานั้น และมืดมนหนทางในการคิดแก้ปัญหาของเขา ดังนั้น การเห็นปัญหาและการแก้ปัญหาจึงเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์เช่นกัน (ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์, 2558, หน้า 54-55)


เอกสารอ้างอิง

ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์. (2558). หลักคุณภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับปรัชญาหลังนวยุค : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการทรงงาน 23 ข้อ ในมุมมองของ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ความเห็น (0)