หลักการทรงงานข้อที่ 9 ในมุมมองของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้บรรยาย "หลักการทรงงานข้อที่ 9 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9" ไว้ดังนี้


หลักการทรงงานข้อที่ 9 : ทำให้ง่าย

ทำอะไรให้ง่ายๆ ทำชีวิตให้ง่าย โปรดรับสั่งทำสิ่งยากๆ ให้กลายเป็นสิ่งง่ายๆ นักข่าวชาวฝรั่งเศสกราบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า พระองค์ทรงงานแบบใด พระองค์ตรัสตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า “ซิมปลีฟีเย่” ภาษาไทยแปลว่า ทำให้ง่าย (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2559, หน้า 60)

ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทรงโปรดที่จะทำสิ่งยากให้กลายเป็นง่าย ทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย"ทำให้ง่าย"(ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2560)


เอกสารอ้างอิง

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. (2559). ธรรมดีที่พ่อทำ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี.

ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์. (2560). หลักการทรงงานใน "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว". http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=874...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการทรงงาน 23 ข้อ ในมุมมองของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยความเห็น (0)