หลักการทรงงานข้อที่ 8 ในมุมมองของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้บรรยาย "หลักการทรงงานข้อที่ 8 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9" ไว้ดังนี้


หลักการทรงงานข้อที่ 8 : ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

ทำได้เอง ทำได้เองในท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีเรียบง่าย เช่น ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ขึ้นเอง บางครั้งมีพิธีกรรมใหญ่โต ผู้ยิ่งใหญ่ทำพิธีปลูกป่าโดยนำรถไถไปไถให้เรียบเพื่อปลูกป่า ทำลายต้นไม้ไปมากมาย น่าตลก แต่ไม่ตลก เรื่องเช่นนี้ยังมีอยู่ในสังคมไทยมากมาย

กรอบแนวคิด Input ---> Process ---> Output

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2559, หน้า 60)

ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก"ให้ปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูกป่า โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ"(ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2560)


เอกสารอ้างอิง

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. (2559). ธรรมดีที่พ่อทำ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี.

ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์. (2560). หลักการทรงงานใน "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว". http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=874...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการทรงงาน 23 ข้อ ในมุมมองของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยความเห็น (0)