หะดีษเล่มที่ 2 PDF


อิสลามศาสนา นานาชาติ ใครจะนับถือก็ได้ แล้วยังได้เป็นคนดี พาครอบครัวสู่สวรรค์นิรันดร์กาล

20170519072426.pdf

สารบัญ
เล่มที่ 2

ตอนที่ 4 ระเบียบของคอเตบ(ผู้แสดงธรรมเทศนา)และระเบียบของผู้ฟัง

179

บทสุดท้าย เวลาที่อุอาอฺถูกรับ

181

บทที่ 11 ละหมาดในยามหวาดกลัวและในขณะเดินทาง

182

ตอนที่ 1 ละหมาดในยามหวาดกลัว

182

เมื่อศัตรูไม่ได้อยู่ทางงทิศกิบละห์

183

เมื่อศัตรูอยู่ทางทิศกิบละห์

184

ตอนที่ 2 ละหมาดขณะเดินทาง

การย่อละหมาดและระยะการเดินทางที่อนุญาตให้ย่อละหมาด

184

การรวมละหมาด

186

ไม่ให้ย่อละหมาดมัฆริบ และไม่ให้ละหมาดรอวาติบขณะเดินทาง

186

บทที่ 12 ละหมาดสุนัต

ละหมาดอีดทั้งสอง

187

การออกไปละหมาดอีด และเวลาของละหมาดอีด

187

ละหมาดอีดและคุตบะห์

188

ถ้าหากปรากฎแน่ชัดว่าเห็นเดือนในวันที่สามสิบของเดือนรอมาดอน

ให้ละศิลอดและให้ออกไปละหมาดอีดในวันรุ่งขึ้น

189

สมควรให้มีการตบแต่งในวันอีด

190

อนุญาตให้มีการละเล่นที่ศาสนาอนุมัติในวันอีด

190

ละหมาดเพราะเกิดสุริยคราสและจันทรคราส

191

คำเรียกร้องให้มาละหมาดเพราะเกิดสุริยคราสและจันทรคราส

192

อ่านดังในละหมาดเพราะเกิดจันทรคราสและอ่านค่อยในละหมาด เพราะเกิดสุริยคราส

193

การอ่านในละหมาดสุริยคราส

193

การแสดงคุตบะห์

194

การขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์และการกระทำความดีแทน

การละหมาดเพราะเกิดคราส

194

สิ่งที่ท่านนบี(ซ.ล.)ได้พบเห็นขณะที่เกิดคราส

194

การสุหยูดเพราะเกิดปรากฎการ

195

ละหมาดขอฝน

196

ตัวบทของคุตบะห์ที่ท่านนบีได้กล่าวในละหมาดขอฝน

197

ผู้นำ (อีหม่าม) จะต้องรับคำเรียกร้องของประชาชนในการละหมาด

ขอฝน

197

คำกล่าวขณะฝนตกและมีลมพายุ

198

เอาความเป็นศิริมงคลด้วยฝนแรก

199

อนุญาตให้ใช้คนที่อัลเลาะห์รักเป้นสื่อเชื่อมโยงไปหาพระองค์

199

ละหมาดดุฮา

201

ละหมาดสุนัตหลังตะวันคล้อย (ซะวาล)

203

ละหมาดกลางคืน (ละหมาดตะฮัจยุด) และคุณค่าของมัน

203

จำนวนรอกาอัตของละหมาดกลางคืนและวิธีละหมาด

205

ละหมาดกลางคืนระหว่างดังกับค่อย

206

การอ่านและดุอาอฺในละหมาดกลางคืน

207

ให้ชดใช้ (กอดออฺ) ละหมาดสุนัตและอนุญาตให้นั่งละหมาดสุนัต

208

ละหมาดสุนัตภายในบ้านได้ผลยอดเยี่ยมกว่า

209

การละหมาดอิสติคอเราะห์

210

ละหมาดตัสเบียะห์

211

ละหมาดเตาบะห์

211

ละหมาดฮายะห์ (คือละหมาดก่อนการลงมือที่สำคัญๆ)

212

บทที่ 13 เรื่องศพ

ตอนที่ 1 ห้ามมิให้อยากตายและให้เจตนาดีต่ออัลเลาะห์เจ้า

213

คำกล่าวซิกร์ ดุอาอฺ และการอ่านอัลกุรอ่านที่คนใกล้จะตาย

214

เครื่องหมายความตายของมุอฺมินและอายุของประชากร

215

ในความตายนั้นคือ ความสบายของบ่าวอัลเลาะห์

216

ตอนที่ 2 ห้าม (หะรอม) การรำพึงรำพัน และการกระทำในลักษณะเดียวกัน

217

อนุญาตให้ร้องให้โดยไม่ส่งเสียง

218

ตอนที่ 3 ความอดทนและความยินดีในข้อกำหนดของอัลเลาะห์

219

ผลการตอบแทนจากการตายของบุตร

220

การเยี่ยมผู้ป่วยและขอพรให้ผู้ป่วย

222

อนุญาตให้เปิดศพและจูบศพ

223

สิ่งที่ผู้กระทำต่อท่านนบี (ซ.ล.) ขณะท่านเสียชีวิต

223

ตอนที่ 4 สิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติแก่ผู้ตาย

224

นักรบที่เสียชีวิตในสงครามศักดิ์สิทธ์ไม่ต้องอาบน้ำและละหมาดให้

225

การห่อศพ

225

การห่อศพผู้ครองเอี้ยะห์รอม

226

สมควรที่จะรมควันหอมขณะทำการอาบน้ำและห่อศพ และสมควรที่จะกล่าวสิ่งที่เป็นความดีของผู้ตาย

226

การละหมาดให้แก่ศพ

227

ต้องละหมาดให้ศพ (ที่เป้นทารก) ถ้าหากรู้ว่ามีชีวิตขณะคลอด

228

คุณค่าของการละหมาดให้แก่ศพและตำแหน่งที่ยืนของผู้ละหมาด

229

ละหมาดคนตายในมัสยิด

229

อนุญาตให้ละหมาดศพบนหลุมฝังศพและศพที่อยู่ที่อื่น (ฆออิบ)

230

การละหมาดครั้งเดียวให้แก่ศพหลายศพถือว่าใช้ได้

230

การละหมาดศพที่มีแถวคนละหมาดมากๆเป้นที่หวังว่าจะถูกรับพิจารณา

231

คำสรรเสริญศพของมวลมุสลิมถุกรับพิจารณา

231

ไม่ต้องละหมาดให้คนที่ฆ่าตัวตาย

232

ให้รีบจัดการศพและเสียชีวิตในต่างแดน

232

ตอนที่ 5 ระเบียบการเดินร่วมขบวนศพ

233

มะลาอิกะห์จะเข้าร่วมในขบวนศพสิ่งที่จะอยู่กับศพก็คือผลจากการกระทำของเขา

234

การยืนให้เกียรติแก่ศพ

234

หลุมศพ การฝัง และเวลาฝัง

235

ไม่อนุญาตให้ตบแต่ง ก่อ และนั่งบนหลุมฝังศพ

237

อนุญาตให้เคลื่อนย้ายศพเหมือนกับอนุญาตให้ขุดศพเพราะความจำเป็น

237

ตอนที่ 6 การสอบถามในหลุมฝังศพ และโทษทัณฑ์ภายในหลุมฝังศพ

238

การขอพรให้ศพสามารตอบคำถาม (ตัซบีต)

และสอนศพ (ตัลกีน)

241

ตอนที่ 7 การปลอบใจและเยี่ยมหลุมฝังศพ

241

การเยี่ยมหลุมฝังศพและขอพรให้แก่ศพในหลุม

242

ท่านนบี (ซ.ล.) ได้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพมารดาของท่าน

243

บทสุดท้าย ผู้ตายจะได้รับประโยชน์จากการกระทำของผู้อื่น

244

ภาคการบริจากซะกาต

บทที่ 1 การบัญญัติเรื่องวะกาตและภาคผลของมัน

245

บทที่ 2 บาปร้ายแรงของผู้ละทิ้งไม่ออกซะกาต

247

สิ่งที่ต้องนำมาบริจาคซากาตและสิ่งที่ไม่ต้องบริจาค

249

บทที่ 3 ซากาตปศุสัตว์ คือ อูฐ แพะ วัว

250

ให้บริจาคบางอย่างแทน เมื่อสิ่งที่ต้องการไม่มี

251

เงื่อนไขในการบริจาคปศุสัตว์

252

บทที่ 4 ซากาตผลิตผลทางเกษตร

253

การประเมินจำนวนองุ่น และอินทผลัม

253

ซากาตทองและเงิน

254

ซากาตสินค้า

255

บทที่ 5 ซากาตเครื่องประดับ

255

ซากาตทรัพย์สินของเด็กกำพร้า

256

ซากาตน้ำผึ้ง

257

บทที่ 6 ซากาตุลฟิตริ

257

อัตราบริจาคซะกาตฟิตริ

258

อนุมัตให้ออกซะกาตก่อนกำหนดและให้เคลื่อนย้าย

259

มารยาทของผู้ให้และผู้รับ

259

บทที่ 7 บุคคลที่มีสิทธ์รับซะกาต

260

ไม่อนุมัติรับซะกาตสำหรับเครือญาตของนบีซ.ล.

262

บทที่ 8 ภาคผลของการไม่ขอ ข้อตำหนิของการขอ ยกเว้นเพราะคับขัน

263

บทที่ 9 การเลี้ยงดูครอบครัวและการทำงาน

บทย่อย การทำทานแก่ครอบครัวและญาตมีภาคผลมากกว่าทำกับผู้อื่น

265

การทำทานที่ได้ภาคผลดียิ่ง

266

ให้ทำทานให้มาก

267

บทส่งท้าย ระวังอย่าลำเลิก

269

ภาคการถือศิลอด

บทที่ 1 การบัญญัติศิลอดรอมาดอน

271

บทที่ 2 ภาคผลของการถือศิลอด

272

เริ่มต้นการถือศิลอด-ระยะเวลาการถือ

275

เครื่องหมายแห่งแสงอรุณ

276

บทที่ 3 ถือศิลอดและเลิกศิลอดด้วยการเห็นเดือน

276

รับรองการเห้นเดือนแม้จะโดยการปฎิญาณของผู้มีคุณธรรมเพียงคนเดียว

277

แต่ละเมืองต้องดูเดือนเอง

278

บทที่ 4 เรื่องเจตนาและสิ่งควรประพฦติสำหรับผู้ถือศิลอด

278

คำขอพรขณะแก้ศิลอด

280

ให้สงวนลิ้น

280

การถูฟัน

281

การอ่านกุรอ่านและความเอื้อเฟื้อในรอมาดอน

281

การตื่นรอมาดอน คือละหมาด ตะรอวีหฺ

281

จำนวนละหมาดกลางคืนรอมาดอน

283

บทที่ 5 ข้อห้ามในการถือศิลอด

การประเวณี

284

การกิน การดื่ม การอาเจียร

284

การถือศิลอดติดต่อกัน

285

การสัมผัส การจูบ

285

การบ้วนปาก การสูดน้ำมูกเข้าจมูก

286

การมียานาบะฮฺสำหรับผู้ถือศิลอด

286

การกรอกเลือด การทาตา การอาบน้ำ

286

บทที่ 6 สาเหตุของการเสียศิลอด

ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้เดินทางอนุมัติให้งดการถือศิลอด

287

คนชรา หญิงตั้งครรภ์ หยิงแม่นม ผู้ป่วยไข้เรื้อรัง อนุมัติให้งดถือศิลอด โดยให้เสียฟิตยะฮฺแทน

288

หญิงมีระดู และหญิงมีเลือดหลังคลอดบุตรให้งดถือศิลอดและต้องชดเชย

289

ให้ชดเชยศิลอดแทนผู้ตายได้ ทั้งด้วยศิลอดและการบริจาคอาหาร

289

บทที่ 7 เรื่องค่ำอัลกอดัร

290

ค่ำอัลกอดัรอยู่ใน 10 วันสุดท้ายของรอมาดอน

290

ที่แพร่หลายค่ำอัลกอดัรจะตรงกับค่ำวันที่ 27

292

วันที่ห้ามถือศิลอด

วันอีดและวันตัสรีก

292

ครึ่งสุดท้ายของเดือนซะอฺบาน

292

วันสงสัย

293

เฉพาะวันศุกร์หรือวันเสาร์เพียงวันเดียว

293

บทที่ 8 ศิลอดอาษา

293

การถือศิลอดในเดือนมุฮัรรอม

293

วันอาสุรอ (วันที่10มุฮัรรอม)

294

ภาคผลของการถือศิลอดอาซูรอ

294

การถือศิลรอยับ

295

ศิลซะอฺบาน

296

วันนิสฟูซะอฺบาน

296

การถือศิล 6 วันของเดือนเชาวาล

297

การถือศิลอด 10 ของเดือนซิลฮิจยะฮฺ

297

การถือศิลอดเดือนอารอฟะฮฺสำหรับผุ้ไม่ได้ทำฮัจย์

298

การถือศิลอดเดือนละ3วัน

298

การถือศิลอดในวันของคืนเดือนกระจ่าง คืนที่ 13-14-15ของเดือน

298

การถือศิลวันจันทร์และวันพฤหัส

299

การถือศิลอดวันเว้นวัน

299

การถือศิลอดตลอดปี

299

การถือศิลอดอาสามีอำนาจเป็นของตัวเอง

301

ผู้ถือศิลอดตอบรับคำเชิญ

301

บทสุดท้าย การอิอ์ติกาฟ

301

ผู้อิอ์ติกาฟจะออกนอกมัสยิดเพื่อทำธุระได้

302

การอิอ์ติกาฟมีเงื่อนไขต้องถือศิลอดไหม

303

ภาคผลของอิอ์ติกาฟ

303

ภาค ฮัจย์ และ อุมเราะฮฺ

บทที่ 1 ภาคผลของฮัจย์

304

บทที่ 2 การบัญญัติให้ทำฮัจย์

305

ชดใช้ศิลอดแก่คนตายได้เช่นเดียวกับการทำแทนเด้ก

306

การประกอบอาชีพ ขณะทำฮัจย์ไม่เป็นไร

307

กำหนดเวลาฮัจย์และอุมเราะฮฺ

308

บทที่ 3 ข้อห้ามสำหรับผู้ครองอิหรอม ห้ามสวมผ้าและใส่เครื่องหอม

309

ห้ามฆ่าสัตว์นอกจากสัตว์อันตราย

310

ห้ามการแต่งงาน

310

อนุญาตให้ผู้อิหรอมอาบน้ำ กรอกเลือด และใส่ยาตา

311

ในการเริ่มครองอิหรอมตั้งแต่มีกอต

311

การกล่าวตัลบียะฮฺ

312

บทที่ 4 ฮัจย์แบบต่างๆ

313

แบบที่ 1 อิฟรอด

313

แบบที่ 2 ตะมัตตุอ์

314

แบบที่ 3 อัลกิรอน

315

การนำพิธีฮัจย์เข้าสู่พิธีอุมเราะฮฺ

316

การค้างแรมที่ซิฎวา และเข้ามักกะฮฺตอนกลางวัน

316

การตอวาฟบัยติลลาฮฺ

317

การอิสติลามหินดำและรู่ก่นทั้งสองและมุลตะซัม

318

เงื่อนไขในการตอวาฟ

319

การสะแอระหว่างซอฟากับมัรวะฮฺ

319

บทรำลึกและขอพรในการตอวาฟและสะแอ

321

ผู้ประกอบฮัจย์แบบกิรอน พอเพียงด้วการตอวาฟเดียวและสะแอเดียว

322

หญิงมีระดุและมีเลือดหลังคลอดให้ปฎิบัติพิธีอัจย์ได้ทุกข้อยกเว้นการตอวาฟ

323

การเดินทางสู่อะระฟะฮฺและทุกส่วนของมันเป้นที่วุกุฟทั้งสิ้น

323

บทขอพรในวันอะระฟะฮฺ

324

ฮัจย์จะไร้ผลหากไม่วุกุฟอะระฟะฮฺ

324

การเคลื่อนขบวนจากอะระฟะฮฺไปที่มุสกาลีฟะฮ์และให้ค้างแรมที่นั่น

325

ผู้ไร้สมรรถภาพมาที่มีนา

326

การค้างแรมที่มีนา ในวันอีดและวันตัซรีก

326

การขว้างเสา อัลอะกอบะฮฺ

327

ตะฮัลลุลแรก

327

การเชือดกรุบาน

327

เนื้อกรุบานให้ทำทานบางส่วนและให้บริโภคบางส่วน

328

การโกนผมหรือการขลิบผม

329

ธรรมเทศนาในวันเชือดกุรบาน

329

ตอวาฟอิฟาเดาะฮฺ

330

การขว้างเสาหินในวันตัสรีก

331

การเดินจากมีนาสู่อัลอับเตาะฮฺและพักแรมที่นั่น

331

หะดิษเกี่ยวกับฮัจย์อำลา

332

บทที่ 5 เรื่องอุมเราะฮ์

337

ท่านนบี ซ.ล. ทำอุมเราะฮฺกี่ครั้ง

338

กิจกรรมอุมเราะฮฺ

338

อุมเราะฮฺไม่มีกำหนดเวลาตายตัว

339

พักที่มักกะฮฺหลังจบพิธี-การตอวาฟอำลา

339

บทที่ 6 อิหซอร กอดอ ฟิตยะฮฺ

การอิหซอรฺฮัจย์ (คือทำไม่ครบเพราะมีอุปสรรค)

340

อิหซอรฺในอุมเราะฮฺ

341

การประเวณีในพิธีฮัจย์

341

ฟิตยะฮฺและสาเหตุ

341

การตอบแทนสัตว์ป่า

342

การบริจากสัตว์พลีทานแก่ (คนจนใน) แผ่นดินฮารอม

343

ในยามจำเป้นให้ขี่อูฐ (ที่จะเชือด) ได้

343

บทที่ 7 แผ่นดินหะรอมทั้งสอง

บทย่อที่ 1 ความประเสริฐของมักกะฮฺ

344

เข้ามักกะฮฺไม่ต้องครองอิหรอม

346

การดื่มและเคลื่อนย้ายน้ำซัมซัม

346

ภาคผลในการบริการน้ำแก่ผู้ทำฮัจย์

347

บทย่อยที่ 2 เรื่องกะอฺบะฮฺ อัลเลาะฮฺทรงพิทักษ์

347

อนุมัติให้ละหมาดในกะอฺบะฮฺ

348

คลังแห่งกะอฺบะฮฺ

350

ผู้คิดร้ายต่อกะอฺบะฮฺถูกธรณีสูบ

350

บทย่อยที่ 3 ความประเสริฐของมาดีนะฮฺ

351

บทย่อยที่ 4 มาดินะฮฺเป้นเมืองต้องห้าม

351

ผู้ใดทำลายต้นไม้ในเขตหวงห้ามหรือสัตว์ป่าของมัน

จะต้องถูกยึดเสื้อผ้าของเขา

352

มาดีนะฮฺได้รับการพิทักษ์ไว้โดยการสงเคราะของอัลเลาะฮฺ

353

บทย่อยที่ 5 ท่านนบี ซ.ล.ขอพรให้มาดีนะฮฺ

353

บทส่งท้าย เรื่องส่งเสริมให้อาศัยในมาดีนะฮฺ

354

การเยี่ยมสุสานของท่านนบี ซ.ล.

356

หมายเลขบันทึก: 628611เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2017 07:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2017 07:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี