แนวความคิดเกี่ยวกับเรือนจำเอกชน

แนวความคิดเกี่ยวกับเรือนจำเอกชน ทั้งแนวความคิดลดค่าใช้จ่ายของรัฐ แนวความคิดในการลดจำนวนนักโทษ แนวความคิดในการลดการแพร่กระจายของวัฒนธรรมทางอาญา (Criminal Culture)​ และ แนวความคิดในการหาผลกำไรของเรือนจำเอกชน ..........................................

แนวความคิดเกี่ยวกับเรือนจำเอกชน ที่นำเสนอในบทความนี้ ข้อมูลโดยสังเขปจาก รายงานวิจัย เรื่อง แนวความคิดเกี่ยวกับเรือนจำเอกชน (Thinking About Private Prisons) ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.ncjrs.gov/App/publications/abstract.as... มีเนื้อหาสาระที่มุ่งเน้นวิพากษ์ และ วิจารณ์ถึงคุณค่าทางจริยธรรมของเรือนจำเอกชนในมิติของทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (Consequentialist theories) ที่มองว่าเป้าหมายที่สำคัญในการลงโทษ คือ การป้องกันอาชญากรรม และ มิติของทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน (Retributive theories) ที่มองว่าความยุติธรรม เป็นจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องในการลงโทษ และ มิติของทฤษฎีการสื่อสาร (Communicative theories) ที่พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายอันชอบธรรมของการลงโทษเป็นรูปแบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์ระหว่างสังคมกับผู้กระทำความผิด อันนำมาสู่แนวความคิดในการแปรรูปเรือนจำ (Privatization in corrections) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรือนจำ ประกอบด้วยแนวความคิดต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- แนวความคิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของเรือนจำเอกชน ทางเรือนจำเอกชนเชื่อว่าจากการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเรือนจำของรัฐ

- แนวความคิดเกี่ยวกับจำนวนนักโทษของเรือนจำเอกชนที่ทางเรือนจำเอกชนเชื่อว่าสามารถลดจำนวนนักโทษได้มากกว่าเรือนจำของรัฐ

- แนวความคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายของวัฒนธรรมทางอาญา (Criminal Culture) ของเรือนจำเอกชน ที่ทางเรือนจำเอกชนเชื่อว่าสามารถลดการแพร่กระจายของวัฒนธรรมทางอาญาหรือลดการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจากโรงเรียนอาชญากรรม หรือ โรงเรียนโจร (Schools of crime)ได้มากกว่าเรือนจำของรัฐ

- แนวความคิดเกี่ยวกับผลกำไรของเรือนจำเอกชน ที่สังคมยังเคลือบแคลง สงสัยว่าเป็นการสร้างผลกำไรจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ จะสามารถลดปริมาณนักโทษได้อย่างไร ในท่ามกลางการวิ่งเต้นเพื่อเพิ่มการใช้โทษจำคุก รวมตลอดถึงการลดจำนวนเจ้าหน้าที่เรือนจำเอกชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเรือนจำที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขฟื้นฟู และ ยังก่อให้เกิดข้อสงสัย หรือ ข้อครหา ของสังคม เป็นต้น

โดยสรุป

แนวความคิดเกี่ยวกับเรือนจำเอกชน(Thinking About Private Prisons) ทั้ง แนวความคิดลดค่าใช้จ่ายของรัฐ แนวความคิดในการลดจำนวนนักโทษแนวความคิดในการลดการแพร่กระจายของวัฒนธรรมทางอาญา (Criminal Culture) หรือ ลดการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจากโรงเรียนอาชญากรรม หรือ โรงเรียนโจร (Schools of crime) และ แนวความคิดในผลกำไรของเรือนจำเอกชน เป็นบริบทหลักเกี่ยวกับเรือนจำเอกชนที่เกิดขึ้นภายใต้มิติของทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน (Retributivetheories) ที่แนวความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ (Benefit)ของเรือนจำเอกชนที่ยังอาจขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษของของผู้พิพากษาและ แนวความคิดเกี่ยวกับความกังวลของผู้สนับสนุนตามทฤษฎีการสื่อสาร (Communicativetheories) ในส่วนของศีลธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกเรือนจำเอกชนที่ยังคงต้องเผชิญกับความจำเป็นในการทำกำไร และยังมีข้อสงสัยว่าอาจกระทบต่อศีลธรรม และวัตถุประสงค์ในการลงโทษตามมิติของทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางแนวความคิดที่ยังมีข้อสงสัย หรือ ข้อครหาของสังคม เรือนจำเอกชนก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้ง โดยเฉพาะเรือนจำเอกชนในสมัยของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัปม์ ของสหรัฐอเมริกา

......................


วินัยเจริญเฉลิมศักดิ์

๒๖เมษายน ๒๕๖๐


อ้างอิง

RichardL.lippke Author of Radical Business Ethics, is Professor of Philosophy at JameMadison University. CriminalJustice Ethics; New York๑๖.๑(Winter ๑๙๙๗) รายงานวิจัยเรื่อง แนวความคิดเกี่ยวกับเรือนจำเอกชน (Thinking About Private Prisons) ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.ncjrs.gov/App/publications/abstract.as... สืบค้นเมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และข้อมูลภาพจากเว็บไซต์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรม เครือข่าย บริษัท เรือนจำเอกชนความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะ ไม่ได้ทักทายท่านมานาน

ท่านสบายดีนะจ๊ะ ขอบคุณที่นำเรื่องดี ๆ

มาให้อ่านจ้ะ


ขอบคุณอาจารย์ madaow ma da pongtong (คุณมะเดื่อ) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ต้น มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์