CADL ขับเคลื่อน ปศพพ. ใน มมส. _๑๖: รายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "งานมหกรรมนำเสนอฯ "ธุรกิจพอเพียง" (๒)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อีก ๔ วัน จะถึงวันมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย (ผมเขียนแนะนำไว้ที่นี่) ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะซักซ้อมกันอีกทีเย็นวันที่ ๒๔ ตอน ๑๘.๐๐ น. ซึ่งได้นัดหมายกัน


บันทึกนี้นำเอากำหนดการของงาน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) ที่ปรับล่าสุดโดยวินัย ตาเมือง ผู้ประสานงานหลัก มาสรุปย่อให้อ่าน สื่อสารให้กระชับ เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน เผื่อจะมีประโยชน์ต่อผู้จะจัดงานต่อไปในภายหน้ากำหนดการ

โครงการ : มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง: ธุรกิจพอเพียง

วันที่ 25 เมษายน 2560

ณ ห้อง PH 504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

******************************************


วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

เวลา 12.00 น. กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางถึง ห้องประชุม ห้อง PH 504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

· ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม/แจกเอกสารและอุปกรณ์

· กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ (พร้อมกับการลงทะเบียน)

· แนะนำโครงการฯ

· ทำแบบสอบถามก่อนร่วมกิจกรรม

เวลา 13.00 . พิธีเปิดโครงการ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

· อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต หรือผู้แทน กล่าวต้อนรับวิทยากร

· คุณกิติศักดิ์ ลาโพธิ์ หมอลำบุญอุ้ม เงาฉวี คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการแสดงต้อนรับ โดยการเป่าแคนไปพร้อมๆ กันกับการลำล่อง แสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

· ทำการแสดง กลองดร้มไลน์ VS. เครื่องหนังไทย โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

· ทำการแสดง สรภัญญะกลอนเศรษฐกิจพอเพียง โดยนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

· รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน

· ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กล่าวเปิดโครงการฯ

· ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มอบเกียรติบัตรแก่ คณะกรรมการจัดงานฯ หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ

· ถ่ายภาพร่วมกัน

· ประธาน และผู้บริหารชมนิทรรศการ ของนิสิตจากรายวิชาปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง , นิสิตจากรายวิชาการประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

· ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ตลาดนัดธุรกิจพอเพียง

เวลา 13.50 . ชมสารคดีพิเศษ พระราชาผู้ทรงธรรม

โดย สํานักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เวลา 14.00 . พิธีเปิดการแสดง การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวถวายความอาลัยน้อมสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

· รองศาสตราจารย์.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2559 กล่าวบทกวี กลางเวทีพร้อม MARK ไฟดิม

นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป่าแซกโซโฟนไปพร้อมกันกับกล่าวบทกวี สายฝน พระราชนิพนธ์เต็มเพลง ไฟจากดิมไล่ไปยังสว่าง

· พิธีกรนำสงบนิ่งถวายอาลัย

· เพลงสรรเสริญ (บรรเลง)

· เชิญทุกท่านลงเข้าสคริปปกติ

เวลา 14.30 . ปาฐกถาพิเศษ ศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อ สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ

โดย

· คุณศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล สํานักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สำนักงาน กปร.) ผู้สืบสานงานสนองพระราชดำริ

· นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ นายเรนทร์ฤทธิ์ รักพร้า เยาวชนจิตอาสาจาก ค่าย RDPB CAMP รุ่นที่ 6 ของสำนักงาน กปร. นายอภิสิทธิ์ น้อยไทย และนายชุติพนธ์ สุขจิต เยาวชนจิตอาสาจากโครงการ 100 วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ ของสำนักงาน กปร.

เวลา 15.50 . ชมการแสดงสด

โดย คุณปรีชา สิงห์ศร ศิลปินนักร้องจิตอาสา จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙

โดย คุณสำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วงฟลาย) ศิลปินนักร้องจิตอาสา จากโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพลงอยู่อย่างพอเพียง และเพลงคําพ่อสอน


เวลา 16.00 . เสวนาพิเศษในหัวข้อ ตัวอย่างผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อ

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน

โดย

· คุณศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล สํานักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สำนักงาน กปร.) ผู้สืบสานงานสนองพระราชดำริ

· คุณสำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วงฟลาย) ศิลปินนักร้องจิตอาสา จากโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

· คุณวินัย ตาเมือง เยาวชนจิตอาสา จากโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ" RDPB CAMP รุ่นที่ 3,4 และ 6 ของสำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สำนักงาน กปร.)

พิธีกรดำเนินการเสวนา

โดย

· นิสิตทุนพอเพียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวลา 17.00 . ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และตัวแทนคณะกรรมการจัดงานตลาดนัดพอเพียง กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก

เวลา 17.30 . เดินชิวๆ ช้อปปิ้งชื้อสินค้ามากมายจาก หน่วยงานต่างๆ ในงานตลาดนัดธุรกิจพอเพียง พร้อมกับฟังเสียงเพลงชิวๆ สินค้าในงานประกอบไปด้วย

· สินค้าจากนิสิตรายวิชาปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 ร้าน

· สินค้าจากนิสิตจากรายวิชาการประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 10 ร้าน

เวลา 19.00 . เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ กำหนดการวัน เวลา และวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม พิธีกรดำเนินการโดย ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์อนุสรณ์ (พิธีกรประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)ปีนี้ถือเป็นปีการศึกษาแรก ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมจึงยังไม่ได้เน้นไปที่การนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่จัดในลักษณะตลาดนัด "ธุรกิจพอเพียง" ที่เน้นการ Show & Share มากกว่าจะจัดให้เป็นมหกรรมแลกเปลี่ยนซื้อขายเต็มรูปแบบ และเน้นงานไปทางด้านการให้ความรู้และเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจของในหลวงจากการฟังบรรยายพิเศษจาก ผอ. ศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามละประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. (ท่านเพิ่งย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์) ซึ่งนิสิตน่าจะได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัฐกาลที่ ๙ จากผลงานที่ท่านจะมาเล่าให้ฟัง


สิ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของงานนี้นอกจากการบรรยายพิเศษแล้ว น่าจะเป็นการแสดงบนเวทีของทั้งศิลปินและนิสิตสิตจิตอาสา ที่เกินความคาดหมายมากคือ ศิลปินแห่งชาติจะขึ้นไปขับกลอนอาลัยในหลวง และ การมาของอี๊ดวงฟลายจะมาร้องสดด้วย

(หลังงานผ่านไปจะมาเล่าให้ฟังต่อครับ)


ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)