CADL ขับเคลื่อน ปศพพ. ใน มมส. _๑๕: รายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "งานมหกรรมนำเสนอ "ธุรกิจพอเพียง" (๑)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่กำลังจะถึงนี้ สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอน ในหัวเรื่อง "ธุรกิจพอเพียง" และ "ผลงานการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต" โดยจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) อาคารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์สำคัญคือ การเปิดโอกาสให้นิสิตได้ Show & Share ผลงานและผลการเรียนรู้ของตน หลังจากที่ได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว และได้รับฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้และผลงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไว้มากที่สุด รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมกันร้องเพลงเกี่ยวกับพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ชมการแสดงบนเวทีจากศิลปินจิตอาสา และร่วมตั้งปณิธานสืบสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกัน

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดงานมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวเรื่อง “ธุรกิจพอเพียง” ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ นี้จำนวน ๓,๕๘๘ คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักศึกษาทั่วไป จึงได้จัดการให้ผู้เข้าร่วมงานออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) นิสิตผู้นำเสนอผลงาน “ธุรกิจพอเพียง” หรือ “ผลงานการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต” ซึ่งแต่ละกลุ่มเรียนจะคัดเลือกเพียงผลงานที่โดดเด่นที่สุด กลุ่มการเรียนละ ๑ ผลงาน

๒) นิสิตผู้เข้าฟังบรรรยายพิเศษและชมการแสดงบนเวที ซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ ๑๒.๐๐ เป็นต้นไป

๓) นิสิตผู้ชมนิทรรศการผลงาน “ธุรกิจพอเพียง” หรือ “ผลงานการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้” ซึ่งจะได้รับใบงานเพื่อบันทึกผลการเข้าชมตอนลงทะเบียน


โดยนิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กล่าวคือ นิสิตผู้นำเสนอผลงาน ไม่จำเป็นต้องเข้าฟังบรรยายหรือทำใบงานบันทึกการเข้าชมผลงานฯ นิสิตผู้เข้าฟังบรรยายพิเศษก็ไม่จำเป็นต้องทำใบงานฯ เช่นเดียวกัน นิสิตที่ชมผลงานฯ แล้วทำใบงานฯ ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าฟังบรรยายพิเศษและการแสดงบนเวที

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอสำรวจรายชื่อนิสิตผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงาน “ธุรกิจพอเพียง” หรือ “ผลงานการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต” โดยจะมีนิสิต LA นำแบบฟอร์มดังตัวอย่างด้านล่างไปให้เติมรายละเอียดต่าง ๆ โดยแบบฟอร์มดังกล่าวนั้น จะนำไปจัดทำเป็นแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป


ทั้งนี้ขอแจ้งให้เจ้าของผลงานฯ มาลงทะเบียนและเข้าจัดเตรียมผลงานฯ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม PH-504 ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ และให้เจ้าของผลงานยืนประจำผลงานเพื่อนำเสนอต่อผู้รับชมตลอดช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. คราวละอย่างน้อย ๒ คน


กลุ่มการเรียนที่ ................................................ กลุ่มการเรียนย่อยที่ (ถ้ามี) ..................................................


ชื่อผลงาน ..........................................................................................................................................................................

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1. ……………………………………………………….

……………………………………………………….


2. ……………………………………………………….

……………………………………………………….


(ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่)


ส่วนนิสิตผู้เข้าฟังบรรยายพิเศษและชมการแสดงบนเวที และนิสิตผู้ชมนิทรรศการผลงาน“ธุรกิจพอเพียง” หรือ “ผลงานการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต” โดยให้นิสิตในแต่ละกลุ่มย่อยตกลงกันตามความเหมาะสมและข้อจำกัดเรื่องการติดเรียนในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๘. ๐๐ น. วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ แล้วลงชื่อในตารางด้านล่าง (แบ่งเป็น ๒ ส่วน ๆละประมาณจำนวนคนเท่ากัน)

ทั้งนี้ นิสิตผู้เข้าฟังบรรยายพิเศษฯ สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. นิสิตผู้เข้าชมผลงานฯ สามารถมาลงทะเบียนเข้าชมผลงานฯ ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ ๑๘.๐๐ น.


(ตัวอย่าง)

กลุ่มย่อยที่

รหัสนิสิตและชื่อ-สกุลนิสิตผู้เข้าร่วมงาน

ผู้เข้าฟังบรรยายพิเศษและการแสดงบนเวที

หมายเหตุ

ผู้เข้าชมผลงาน “ธุรกิจพอเพียง” หรือ ผลงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

หมายเหตุ

1.

……………………………………………………………………


……………………………………………………………………


2.

……………………………………………………………………


……………………………………………………………………


3.

……………………………………………………………………


……………………………………………………………………


(ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่)


(กำหนดการและแผนผังการจัดนิทรรศการ จะนำมาแสดงไว้ในบันทึกต่อไปครับ กำลังตามฉบับอัพเดทที่สุด)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียงความเห็น (0)