​170408-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Complex & complicated

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.04.07

Ref: #596572


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “complex”

คุณศัพท์ และกริยา สะกดการออกเสียง เน้นได้ทั้ง พยางค์ สอง หรือ แรก

ว่า “kuh m-PLEKS” หรือ “KOM-pleks”

เมื่อเป็น นาม สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรกKOM-pleks”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “complicate”

คุณศัพท์ สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KOM-pli-kit”

กริยา สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KOM-pli-keyt”


A2Z of Correct English Common Error in English

อธิบายว่า ทั้ง “complex” และ “complicated”

ต่างหมายถึง “made up of many different ‘intricate’ and ‘confusing’ aspects.”

หากแต่ ควรใช้ “complex” เมื่อให้หมายถึง “intricate”

และใช้ “complicated” เมื่อให้หมายถึง “difficult to understand.’


Collins Thesaurus of the English Language

อธิบายว่า ถึงแม้ ความหมาย “complex” และ “complicated” จะใกล้เคียงกัน

หากแต่ ในการใช้ ต้องระวัง มิให้แทนกัน เป็นคำพ้องความหมาย

ควรใช้ “complex” เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่ง ‘ที่ประกอบด้วยหลายส่วน’”

แทน “complicated” ที่หมายถึง “บางสิ่ง ‘ที่เข้าใจ/วิเคราะห์/หรือจัดการ’ ได้ยาก”

ประโยคที่แสดง ความแตกต่าง ของทั้งสองคำ ได้ชัดเจน เช่น

‘the British benefits system is phenomenally complex and is administered by a complicated range of agencies.


Collins English Dictionary

อธิบาย การใช้ “complex” ที่บางครั้ง

ใช้ผิด ในความหมายของ “complicated”

การใช้ “complex” ที่ เหมาะสม ได้เพียงกับ

“บางสิ่งที่ประกอบด้วยหลายส่วน”

โดย ไม่ควรใช้ให้หมายถึง

“เพราะบางสิ่ง ประกอบด้วยหลายส่วน ‘จึงยากจะเข้าใจหรือวิเคราะห์ได้’

ตัวอย่างประโยค ใช้กับ “complex” และ “complicated”

‘The complex structure of the human brain.ง

‘A complex road system.’

‘An industrial complex.’ (= สถานที่ที่มีโรงงานมากมาย)

‘This is just one of a whole complex of issues.’

‘The complex of shopping malls, houses, and roads created a new town.’

‘Don’t mention her weight – she has a complex about it.’

‘There’s no point having a complex about losing your hair.’

‘The issue is complicated by the fact that a vital document is missing.’

‘The story is extremely complicated.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)