บทบาท OT ในกลุ่มผู้มีประสบการณ์ Oncology ในระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต

จากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่า องค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกปีละประมาณ 13 ล้านคนเสียชีวิตปี

ละ 7.6 ล้านคน มากที่สุดคือมะเร็งปอด 1.37 ล้านคน แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกประเทศ คาดว่าในอีก 16 ปี

คือในปี 2573 จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 13 ล้านกว่าคน ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก ในประเทศไทย พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการ

ตายสูงอันดับ 1 ของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า 13 ปี


ซึ่งนอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้วยังต้องดูเรื่องสภาพจิตใจของผู้ป่วยด้วย เพราะผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีความรู้สึกหดหู่ ซึม

เศร้า ถ้าผู้ป่วยมีกำลังใจดีก็จะสารถรักษาให้หายได้ดีกว่า ดังนั้นเราจึงนำการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดมาใช้ร่วมกับการ

รักษาทางการแพทย์ ซึ่งงานกิจกรรมบำบัดสามารถสามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาอาการ และฟื้นฟูทักษะต่างๆ ตลอด

จนเตรียมพร้อมเพื่อการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสอดคล้องกับบทบาทของบุคคลนั้น


แนวทางการรักษาทางกิจกรรมบำบัดที่ได้ศึกษาหนังสือ "การจัดการตนเองเมื่อเป็นมะเร็ง" คือ

รูปแบบการดูแลจัดการตนเอง (The Self-Management Model of Care)

เป็นการวางแผนปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บปวดเรื้อรัง ความบกพร่องของร่างกาย จิตใจ สังคม ความแปรปรวนของ

อารมณ์ภายใต้สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ได้แก่ การมีส่วนร่วมทํากิจกรรม

ต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตน การยอมตามหรือปฏิบัติ ตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม

การรับรู้ทักษะ การจัดลําดับความสําคัญของอาการของโรคจนถึงสิ่งที่มีผลตามมาจาก อาการของโรค การเรียนรู้ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ต้องการดูแลตนเอง คน ดูแล ผู้บําบัด คน/สังคมรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมและการรับรู้ ความก้าวหน้าของโปรแกรมการ

รักษาด้วยการประเมินตนเอง


เมื่อเราใช้โปรแกรมการรักษาด้วยการประเมินตนเองกับผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถส่งเสริมให้ ผู้ท่ีเป็นมะเร็ง ครอบครัว และ

บุคลากรด้านสุขภาพ นำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกลุ่มต่างๆ ให้สามารถ จัดการกับความเจ็บป่วยหรือโรคได้ด้วย

ตนเอง ชะลอความ ก้าวหน้าของโรค และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมท้ัง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

เป็นการลดผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนบรรณานุกรม

ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง. การจัดการตนเองเมื่อเป็นมะเร็ง. นนทบุรี: เทพประทานการพิมพ์, 2553

สมชัย บวรกิตติ และคนอื่นๆ. มะเร็งระบบการหายใจ. โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2534

สุภาพร ชินชัย และคนอื่นๆ. หลักเบื้องต้นทางกิจกรรมบำบัด. เชียงใหม่: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำอย่างไรจะพัฒนาศักยภาพของบุคคลหรือประชาคมเหล่านี้ให้มีสุขภาวะอยู่เย็นเป็นสุขความเห็น (0)