170306-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Charge

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.06


Charge ที่ชวนสับสน กับ “allege” และ “accuse”

(โปรดดู #619767 ประกอบ สำหรับ allege และ accuse)

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “charge”

ออกเสียง ว่า “CHAHJ

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “c”

(เน้น พยางค์ หลัง) ว่า “uh-KYOOZ


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “accuse” และ “charge”

ถ้า คุณ “accuse” บางคนว่า ได้ทำบางสิ่ง “ผิด”

หมายถึง “คุณกล่าวว่า พวกเขาทำสิ่งนั้น” เช่น

‘He accused them of drinking beer while driving.’

‘He is accused of killing ten young women.’

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าวว่า “คุณ “accuse”บางคน “FOR” doing something wrong.”

เมื่อ ตำรวจ “charge” บางคน “with” committing อาชญากรรมอย่างหนึ่ง

หมายถึง “พวกเขา ถูก “accused” ในเรื่องนั้น อย่างเป็นทางการ” เช่น

‘He was arrested and charged with committing a variety of offence.’


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้รายการ วลี “charge” ใน ความหมาย เกี่ยวกับเงิน

ใชั “charge” ร่วมกับ “คุณศัพท์/นาม เช่น

“a small charge” เช่น

‘For a small charge guests can use the hotel sauna.’

“an extra/additional charge” เช่น

‘Breakfast may be served in your bedroom at no extra charge.’

“free of charge” = (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เช่น

‘Delivery is free of charge.’

“somebody’s charges are high/low” = (จำนวนที่ต้องชำระ มาก/น้อย) เช่น

‘His charges are too high.’

“a fixed charge” เช่น

‘There’s a fixed charge for having a dental check.’

“a nominal charge” = (จำนวนเงินที่เล็กน้อยอย่างยิ่ง) เช่น

‘You can use the tennis courts for a nominal charge.’

“a minimum charge” = (เงินจำนวน น้อยที่สุด ที่สามารถชำระได้) เช่น

‘There’s a minimum charge of $10 per person in the Terrace Restaurant.’

“a service charge” = (ค่าบริการ ในโรงแรม/ภัตตาคาร) เช่น

‘The restaurant’s prices include a 10% service charge.’

“an admission charge” = (ค่าอนุญาตให้ผ่านเข้าสถานที่หนึ่ง) เช่น

‘There is no admission charge.’

“a call-out charge” (ใน British English) =

(ค่าบริการ สำหรับการเรียก คนงาน ให้มาที่บ้าน) เช่น

‘This electrician said there is a $40 call-out charge.’

“a cancellation charge” เช่น

‘If you change your flight booking, you may have to pay a cancellation charge.’

“a delivery charge” เช่น

‘How much is the store’s delivery charge?’

“bank charges” = (ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเป็นค่าบริการ) เช่น

‘You will have to pay bank charges if your account is overdrawn.’

ใช้ “charge” เป็น กริยาวลี เช่น

“pay a charge” เช่น

‘There will be a small charge to pay.’

“make a charge” = (ขอให้ชำระค่าที่เรียกเก็บ) เช่น

‘We make no charge for this service.’

“incur a charge” ใช้เป็นทางการ = (ทำให้เกิดการเรียกเก็บ ที่ต้องชำระ) เช่น

‘All cancellations incur a charge.’

“introduce/impose a charge” เช่น

‘The government introduced a charge for water.’

“waive a charge” = (อนุญาต ให้งด การชำระ) เช่น

‘I’ve asked the bank to waive the charge this time.’

วลี “charge” ในความหมาย เกี่ยวกับ “การจับกุมของ ตำรวจ”

ร่วมกับ “คุณศัพท์/นาม” เช่น

“’a murder/burglary/drugs’ charge” เช่น

‘He appeared in court on fraud charges.’

‘Robins was in jail awaiting trial on drugs charges.’

“criminal charges” เช่น

‘The investigation resulted in criminal charges against three police officers.’

“a serious charge” เช่น

‘Drinking and driving is a very serious charge.’

“a felony charge” ใน US English = (ใช้กับ อาชญากรรมร้ายแรง) เช่น

‘He pleaded not guilty to a felony charge of cocaine possession.’

วลี “charge” ในความหมาย เกี่ยวกับ “การจับกุมของ ตำรวจ”

ร่วมกับ “กริยา” เช่น

“press/bring charges” = (นำบางคนสู่ศาลว่าก่ออาชญากรรม) เช่น

‘Sometimes the victim of an assault does not want to press charges.’

“face charges” = (ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม) เช่น

‘A farmer is facing charges of cruelty and neglect.’

“deny/admit charge” เช่น

‘All three men denied the charge of manslaughter.’

“plead guilty to a charge” = (กล่าวเป็นทางการ ในศาล ‘ยอมรับผิด’) เช่น

‘The youth pleaded guilty to a charge of arson.’

“drop the charges” = (ตัดสินว่า คดีในศาล ยุติ) เช่น

‘The prosecution dropped the charges in 2005.’

“dismiss the charges” = (กล่าวว่า คดีในศาล ไม่ดำเนินต่อไป) เช่น

‘If there is insufficient evidence, the court will dismiss the charges.’

“be released without charge” เช่น

‘She had been arrested twice and released without charge.’

“be convicted of/on a charge” = (ถูกตัดสินว่า มีความผิด) เช่น

‘McCorley was convicted on a charge of assault.’

“be acquitted of/on a charge” = (ถูกตัดสินว่า ไม่มีความผิด) เช่น

‘Both men were acquitted of all charges.’


See alleged & accused & suspected #619767 www.gotoknow.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)