170306-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Chaos & chaotic

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.05

Ref.#596257


Dictionary.com สะกด คำอ่าน นาม “chaos”

(เน้น พยางค์ แรก) ว่า “KEY-os”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน คุณศัพท์ “chaotic”

(เน้น พยางค์ แรก c) ว่า “key-OT-ik”


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบายความหมาย “chaos”

คือ “สถานการณ์ ที่ซึ่งทุกสิ่ง เกิดขึ้นในแนวทางที่สับสนไม่เป็นระเบียบ”

เมื่อใช้เป็น คุณศัพท์ สะกด “chaotic”

หมายถึง “สภาพหรือสถานที่ ที่ไร้ระเบียบอย่างยิ่ง”

วลีใช้ร่วมกับ “chaos” เป็น กริยา เช่น

“’cause/create/bring’ chaos” เช่น

‘Snow has caused chaos on the roads this morning.’

“end in chaos” เช่น

‘The game ended in chaos with thunder and heavy rain.’

“be thrown/plunged into chaos” เช่น

‘A serious accident has thrown the roads into chaos.’

“descend/slip into chaos” (ค่อยๆกลายเป็นความวุ่นวายไร้ระเบียบ) เช่น

‘After the invasion, the country lapsed into chaos.’

“be on the brink of chaos” = (ใกล้จะถึงจุดเกิด ความวุ่นวายไร้ระเบียบ) เช่น

‘The peace talks were on the brink of chaos.’

“chaos ensues” = (ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลจากบางสิ่ง) เช่น

‘A decade of civil ware and chaos ensued.’

“chaos reigns” = (ได้เกิดขึ้น) เช่น

‘Everyone was trying to talk at once and for a while chaos reigned.’

เมื่อใช้ คุณศํพท์/นาม ร่วมกับ “chaos” เป็นวลี เช่น

“total/complete chaos” เช่น

‘When we arrived, there was a total chaos.’

“utter chaos” = (เช่นเดียวกับ ‘total chaos’) เช่น

‘After the party, the whole house was in utter chaos.’

“economic/political/social chaos” เช่น

‘Afterwards there was widespread famine and economic chaos.’

“traffic chaos” = (เมื่อมี ยานพาหนะจำนวนมากบนถนนและไม่อาจเคลื่อนที่) เช่น

‘The first day of the school holidays brought traffic chaos to the road.’

วลี ที่ใช้ “chaos” เช่น

“a state of chaos” เช่น

‘Nick’s bedroom is permanently in a state of chaos.’

“a scene of chaos” เช่น

‘I came home to a scene of chaos, with food and empty bottles everywhere.’

“chaos and confusion” เช่น

‘Heavy flooding has created chaos and confusion throughout the country.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)