​วันที่ 51 สัปดาห์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)

วันนี้ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเช้า แต่เป็นการจัดกิจกรรม “สัปดาห์ภาษาอังกฤตและคณิตศาสตร์” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ มาช่วยจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ตั้งแต่ชั้น ป.1 จนถึงชั้น ป.6 กิจกรรมแบ่งเป็นฐาน โดยจะนักเรียนทำกิจกรรมเป็นระดับชั้น แล้วเวียนไปให้ครอบทุกฐาน กิจกรรมจะมีภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์รวมกันและครูที่ควบคุมนักเรียนในการทำกิจกรรมแต่ละฐานฏ็คือนักศึกษาฝึกสอน ที่ต้องไปตามนักเรียนแต่ละฐานของห้องเรียนที่ตัวเองคุม และกิจกรรมแต่ละฐานก็จะมี การทำเค้กและบูรณการเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์ , กิจกรรมเกมบิงโกคณิตศาสตร์เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร โดยที่พี่ ๆ จะชูบัตรคำที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นคำสังการคำนวณเลข จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคำนวณคำตอบ แล้วหาคำตอบในแผ่นบิงโกของกลุ่มตนเอง , กิจกรรมการเล่นเกมที่ใช้ประโยคคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ก็เป็นกิขกรรมที่ดีมาก ใช้ในการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้ดี เหมาะสมกับเด็กนักเรียนั้ชนประถมศึกษาคะ


ภาพ กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)