ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านโรงเรียนอนุบาลระนอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 29 ม.ค.2560 ประกอบด้วย ดญ.กุลธิดา พุ่มทอง ดญ.พิมพกานต์ สุขคง ดญ.ชารีภัค บรรจงแจ่ง คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม คุณครูบุษยมาศ หีบเพชร คุณครูสานิตย์ เพชรเรือง และนางสาวปวีณนุช พรมทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลระนองความเห็น (0)