เหรียญ 1 บาท 2500 – 2539 ในรัชกาลที่ 9

เหรียญ 1 บาท 2500 – 2539 ในรัชกาลที่ 9

นายอานนท์ ภาคมาลี (ข้าราชการบำนาญ คนหาปลา)

เหรียญ 1 บาท 2500 - 2539ในรัชกาลที่ 9 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาทที่ข้าพเจ้ามีเก็บและได้สะสมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พอที่จะได้แบ่งความรู้และได้สะสมไว้จริงๆ มีทั้งหมดประมาณ 21รุ่น และได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้ ดังนี้เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2500 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท ตราแผ่นดิน) จำนวนการผลิต

1.เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2500 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท ตราแผ่นดิน) จำนวนการผลิต


2.เหรียญ 1บาท ปีพุทธศักราช 2504 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท เสด็จนิวัต พระนคร) king Rama 9 1961จำนวนการผลิต 4,430,000 เหรียญ


3.เหรียญ 1 บาท ปีพุทธศักราช 2505 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท ตราแผ่นดิน) จำนวนการผลิต


4.เหรียญ 1 บาท ปีพุทธศักราช 2506 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 3 รอบ) จำนวนการผลิต 3,000,000 เหรียญ


5.เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2509 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2509 1 Baht 5th Asian Games 1966 Bangkok) จำนวนการผลิต 9,000,000เหรียญ


6.เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2513 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2513) 1 Baht 6 th Asian Games 1970 จำนวนการผลิต 9,000,000 เหรียญ


7. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2515 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท บำรุงเกษตร ประเทศรุ่งเรือง) แรกนาขวัญ จำนวนการผลิต 9,000,000 เหรียญ


8. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2515 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1บาท มหาวชิราลงกรณ สยามมงกุฎราชกุมาร) จำนวนการผลิต 9,000,000 เหรียญ


9. เหรียญ 1บาทปีพุทธศักราช 2516 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท องค์การอนามัยโลก W.H.O. 25th Anniversary 1973 ครบ 25 ปี) จำนวนการผลิต 1,000,000 เหรียญ


10. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2517 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท รัฐบาลไทย ตราครุฑ) จำนวนการผลิต…


11. เหรียญ 1บาทปีพุทธศักราช 2518 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท กีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 Seal Games 8) จำนวนการผลิต 3,000,000 เหรียญ


12. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2518 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชนมายุครบ 75 พรรษา) จำนวนการผลิต 9,000,000 เหรียญ


13. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2520 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จำนวนการผลิต 5,000,000 เหรียญ


14. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2520 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1บาท เจ้าฟ้าสิรินธร บัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) จำนวนการผลิต 8,998,000 เหรียญ


15. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2520 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท พระที่นั่งเรือสุพรรณหงส์) จำนวนการผลิต 9,000,000 เหรียญ


16. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2521 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท FAO ทรงหว่านข้าว หลังแม่โพสพ) จำนวนการผลิต 2,000,000 เหรียญ


17. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2521 (เหรียญที่ระลึกชนิด 1 บาท พระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงสำเร็จการศึกษาเสนาธิการทหาร) จำนวนการผลิต 2,000,000 เหรียญ


18. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2521 เหรียญกษาปณ์ทีระลึกชนิด 1 บาท (1 Baht 8th Asian Games 1978 Bangkok) เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 8 จำนวนการผลิต 5,000,000 เหรียญ


19. เหรียญ 1 บาทปีพุทธซักราช 2525 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท วัดพระศรีรัตนะศาสดาราม) จำนวนการผลิต


20. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2525 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท FAO รวงข้าว ปลา)1Baht - Rama ix FAO World Food Day 1982 จำนวนการผลิต 5,000,000 เหรียญ


21. เหรียญ 1 บาทปีพุทธศักราช 2539 (เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด 1 บาท กาญจนาภิเษก ครบ50 ปี ) จำนวนการผลิต 272,512,000 เหรียญ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม "ปี๊บดักยุง"ความเห็น (0)