“Profit Vs Wealth maximization” ความต่างที่เหมือนกัน

double_K
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วีรชัย โกแวร์ [ออนไลน์] ได้ให้คำนิยามของคำว่ากำไรไว้ว่า “กำไร คือหัวใจของผู้ทำธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจรายใหญ่หรือรายย่อย เพราะกำไร หมายถึงผลที่ได้เหนือต้นทุน” ทุกธุรกิจล้วนมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือ การได้รับกำไรสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดบนพื้นของความพยายามที่น้อยที่สุดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุด หรือการลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด เช่น การซื้อวัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพ การจ้างแรงงานไร้ฝีมือ ฯลฯ มุ่งที่จะแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและผลกระทบที่บุคคลอื่นจะได้รับ (ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ฯลฯ)

ถ้ามองในระยะยาว กำไรสูงสุดไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจประสบความสำเร็จ และสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในอนาคต เพราะกำไรสูงสุดเป็นเพียงเป้าหมายระยะสั้นที่ผู้ถือหุ้นต้องการ แต่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นมุ่งหวังในระยะยาวคือความมั่งคั่งของราคาหุ้นสามัญที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาหุ้นสามัญจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ การจ่ายเงินปันผล และความเสี่ยง หากมีการจ่ายเงินปันผลสูงหรือค่อนข้างมีความเสี่ยงทางธุรกิจ ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับก็จะสูงตามไปด้วย ความมั่งคั่งของราคาหุ้นสามัญที่สูงจะสะท้อนถึงมูลค่าของธุรกิจที่สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จึงต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งปัจจัยทางบวก เช่น คุณภาพ ความมีประสิทธิภาพ แนวทางในการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ และปัจจัยทางลบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง อัตราภาษี ฐานะการเงินของธุรกิจ ฯลฯ

  • เป้าหมายระยะสั้น = กำไรสูงสุด
  • เป้าหมายระยะยาว = กำไรสูงสุด+ปัจจัยอื่นๆ เช่น คุณภาพ แนวทางในการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ = ความมั่งคั่งของธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาทางการเงินความเห็น (0)