เรียนรู้ Team-based Learning (TBL)


ในการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Transformative Learning และ Flipped Classroom ที่ วพม. วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ได้รับเชิญไปสอนเรื่อง Flipped Classroom โดยสอนแบบ workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเรียนรู้เรื่อง TBL ผ่านกระบวนการ Flipped Classroom ทำให้ผมได้รู้จัก TBL เป็นครั้งแรก รวมทั้งได้รู้จัก flipped classroom จากมิติของการใช้งานจริง


Team-based Learning เป็น activity-based learning ที่มีแบบแผนแน่นอน คือมี ๓ ขั้นตอน ที่เป็น flipped classroom ในตัว อ่านเอาเองนะครับจะได้สาระความรู้มากมาย โดยสรุปคือ มีขั้นตอน “ทำการบ้าน” โดยแต่ละคนในทีมถูกกำกับโดยขั้นตอนกระบวนการให้ต้องทำการบ้าน คืออ่านหรือทำความเข้าใจทฤษฎีมาก่อน ตามด้วยขั้นตอนที่ ๒ คือการเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติเป็นทีมในชั้นเรียน ตามด้วยขั้นตอนที่ ๓ คือการทดสอบเพื่อช่วยให้เรียนรู้ชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น


ในขั้นตอนการทดสอบ อาจารย์ต้องออกข้อสอบบางข้อให้กำกวม หรือซับซ้อน มีคำตอบที่ถูกหลายข้อ เพื่อล่อให้ศิษย์ถกเถียงโต้แย้งกัน การเรียนรู้ก็จะลึกยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้อาจารย์ได้เรียนรู้จากศิษย์ด้วย


นอกจากมีขั้นตอนที่แน่นอนชัดเจนแล้ว TBL ยังเหมาะสมกว่า PBL (problem-based learning) ตรงที่อาจารย์คนเดียวก็สอนชั้นขนาดใหญ่ได้ ไม่จำเป็นต้องมี facilitator ประจำกลุ่มวิจารณ์ พานิช

๑๔ ธ.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)