ทัศนคติที่ดีของครู

บทความเรื่อง ทัศนคติที่ดีของครู

ทัศนคติของครู ประโยคนี้มีความหมายอย่างยิ่งซึ่งมีคำว่า ทัศนะ+คติ+ตัวครู ครูทุกคนควรจะมีทั้ง 3 คำนี้อยู่ในใจและความคิดเสมอซึงมีความหมายดังนี้

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายกับคำว่าทัศนะ คือ ข้อคิดเห็น,แง่มุม,มุมมอง,เจตคติ,แนวคิด,ทัศน์,ความเห็น,การเห็น,ทรรศนะ

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายกับคำว่าคติ คือ การไป ความเป็นไป แบบอย่าง วิธี แนวทาง

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายกับคำว่าครู คือ ผู้มีความหนักแน่น, ผู้ควรแก่การเคารพของศิษย์, ผู้สั่งสอน

คำทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อรวมหรือประกอบเข้าเป็นประโยคเดียวจะมีความหมายเพราะการที่ครูจะสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีต้องเริ่มจากการพัฒนาที่ตัวครูเสียก่อนอันดับแรกจึงเกิดคำว่าทัศนะคติของครู หมายถึง ผู้ที่มีความหนักแน่นในความคิดมีแนวคิดที่ดีการมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงและเป็นไปได้และสิ่งนั้นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ได้

ทัศนะคติที่ดีของครู มีดังนี้

1.มีความรู้ หมายถึง เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ตนเรียนต้องมีความรู้อย่างยิ่ง

2.อารมณ์ หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในครูจะต้องมีอารมณ์ขันสอนสนุกสนาน และในเวลาเดียวกันจะต้องเป็นผู้ควบคุมอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ไม่ขำขันมากไป ไม่เศร้าเกินไป ไม่จริงจังมากไป อารมณ์ที่ครูแสดงออกมาจะต้องเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์

3. ความยืดหยุ่น หมายถึง เป็นผู้ที่สามารถปรับหรือเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 4. มีความเป็นครู หมายถึง เป็นผู้มีความรักมีเมตตาในตัวผู้เรียน และยินดีเต็มใจในการที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

5. เป็นคนเปิดเผย หมายถึง เป็นผู้ที่เต็มใจเปิดเผยเรื่องราว/ข้อความรู้ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้โดยครูจะต้องไม่ปิดบังความรู้นั้น

6. อดทน หมายถึง ทนกับสภาวะต่างๆ ได้ เช่น รู้ว่างานสอนเป็นเรื่องที่หนักอยู่แล้วครูจะต้องทนกับสภาวะอย่างนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข

7. ตัวแบบที่ดี หมายถึง การกระทำต่างๆ ที่ครูแสดงออกทั้งทางกาย วาจา ใจ ครูจะจะต้องแสดงออกในทางบวก เช่น การพูดจาดีไพเราะอ่อนหวาน ยิ้มแย้มแจ่มใส

8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง การกล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ และมีความเชื่อในวิชาชีพของตนเป็นอย่างมาก

9. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา หมายถึง หลักธรรมที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลและการกระทำต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันแก่ตนเองและสังคม

อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย

ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความต้องการที่จะทำ

วิริยะ หมายถึง ความเพียร

จิตตะ หมายถึง ความคิด ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิด

วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรอง

10. แต่งกายเรียบร้อย สะอาด หมายถึง การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาดอยู่เสมอ ใส่เสื้อผ้าถูกต้องตามกาลเทศะ และมีความเหมาะสมกับการเป็นครู

ทัศนะคติของครูที่ได้กล่าวมาเป็นข้อๆ ทั้งหมด 10 ข้อเป็นอย่างน้อยเชื่อว่าความเป็นครูจะสมบรูณ์แบบนั้นจะต้องมีแบบแผนตามแต่เฉพาะตัวของบุคคล การที่ครูพึงปฏิบัติตนที่ดีและตามแบบแผนของตนนั้นจะส่งผลดีทั้งตัวที่ผู้ปฏิบัติเองและผู้ที่พบเห็น ผู้ที่เป็นครูนั้นจะต้องเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองสม่ำเสมอในด้านบุคลิกภาพ ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านการปรับทัศนะคติของตนเองอยู่เสมอ เพราะครูถือว่าเป็นตัวแบบให้กับลูกศิษย์ถ้าครูมีความบกพร่องในด้านใดด้านหนึ่งตัวครูเองจะขาดความน่าเคารพเชื่อถือจากลูกศิษย์กลายเป็นว่าครูไม่มีความเพียบพร้อมต่อวิชาชีพครู ในทางตรงกันข้ามถ้าครูมีความประพฤติดีมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ผู้ที่ทำหน้าที่ครูนั้นจะได้รับความยกย่องน่าเคารพจากสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้สังคมยังต้องการและยอมรับเป็นอย่างมาก การที่จะเป็นครูนั้นเป็นได้ง่ายแต่การที่เป็นครูที่ดีและได้รับการยอมรับนั้นเป็นได้ยากดังนั้นอาวุธที่สำคัญของการเป็นครูนั้นครูจะต้องเคารพในอาชีพของตนก่อน มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติในสิ่งที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครูให้มาก มีทัศนะคติที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรวมอยู่ด้วย และต้องเป็นผู้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่หวังผลตอบแทนนอกจากหวังดีและคาดหวังว่าลูกศิษย์ของตนนั้นเป็นคนดีและนำวิชาความรู้ต่างๆ ที่ครูสอนไปใช้ในทางที่ดีที่ถูกและควรกระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด

เขียนโดย : ขนิษฐา สอนเสนา

56181860211 ปีที่ 4 ห้อง 2

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทัศนคติที่ดีของครูความเห็น (0)