ครูปฐมวัย คือ ครูอนุบาล !!

ครูปฐมวัย คือ ครูอนุบาล !!

โดยปกติแล้วหลายคนคงเข้าใจผิดว่าครูปฐมวัยวัยคือครูที่สอนประถมศึกษาเหมือนกับผมในช่วงแรกที่เข้าใจผิดที่จริงแล้ว “ครูปฐมวัย” คือ “ครูอนุบาล” ครับ แล้วครูปฐมวัยทำอะไรมีบทบาทอย่างไร ?

บทบาทครูปฐมวัย

เด็กปฐมวัยมีความสำคัญและมีความแตกต่างกับเด็กในระดับอื่นทั้งด้านพุทธพิสัยเจตคติพิสัยและทักษนิสัยการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการพัฒนาเด็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ครูปฐมวัยจึงมีบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กดังนี้

1. เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ครูต้องจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

2. เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ชื่นชมสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ เล่นเป็นกลุ่ม เล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรีง่ายๆ มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเสียงดนตรี และมีคุณธรรมจริยธรรม

3. เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางสังคม การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตน การเล่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาในการเล่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่และความเป็นไทย

4. เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักการคิด การสังเกต

การจำแนก การเปรียบเทียบจำนวนมิติสัมพันธ์ เวลา และการให้เด็กรู้จักใช้ภาษาแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด การพูดกับผู้อื่น การอธิบายเรื่องราว การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพหรือสัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ

5. เป็นผู้สร้างเสริมสมาธิ ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ การร้อยลูกปัด การวาดภาพสีน้ำ สีเทียน กิจกรรมเล่นอิสระตามมุมต่าง ๆ

จากบทบาทข้างต้นจะเห็นได้ว่าครูปฐมวัยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเด็กมาก และครูปฐมวัยยังเป็นผู้วางแนวทางในการเรียนรู้ของเด็กๆ เช่น สมาธิ ถ้าครูปฐมวัยรู้จักฝึกเด็กให้มีสมาธิในการทำกิจกรรมจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นและกิจกรรมที่จัดการเรียนรู้ให้เด็กทุกกิจกรรมก็เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป

ความคิดเห็นผู้เขียน

…..การจะเข้ามาเรียนครูปฐมวัยสำหรับคนที่ชอบและสนใจไม่จำเป็นว่าครูปฐมวัยจะมีแต่ผู้หญิงเสมอไป ผมเองเป็นผู้ชายก็สามารถเรียนครูปฐมวัยได้เช่นกัน ถึงจะไม่ค่อยเก่ง แต่ก็สามารถเรียนได้ จะถามว่าครูปฐมวัยเรียนยากไหม ก็ยากนะครับสำหรับบางคนที่ไม่ชอบไม่ถูกกับเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยหมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ซึ่งในช่วงวัยนี้จะเป็นวัยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งนักศึกษาครูปฐมวัยส่วนใหญ่ต้องมีความกล้าแสดงออก ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เช่น แสดงละคร เต้น รำ เล่านิทาน ร้องเพลง มัดผมเด็ก แต่การที่คนรักเด็กเมื่อได้อยู้กับเด็กก็จะมีเรื่องสนุกๆชวนหัวเราะเพราะความสดใสน่ารักของเด็ก หรือไม่ก็ปวดหัวสำหรับตัวป่วนของชั้นเรียน ถ้าจะต้องเล่าเรื่องราวในชั้นเรียนของผมที่พบเจอมาคงยาวแน่ๆงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ

สุดท้ายนี้ บทความที่จัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ทราบว่าครูปฐมวัยคือครูอนุบาล และเป็นการแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเข้าศึกษาครูปฐมวัย ได้ตัดสินใจมองตัวเองและเตรียมตัวรับมือกับอนาคตของเส้นทางสายครู ผมเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เลือกมาเป็นนักศึกษาครูปฐมวัยหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูปฐมวัย คือ ครูอนุบาลความเห็น (0)