161103-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Whole

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Whole Adj.

(KEMD) ให้คำแปล “whole”

เมื่อเป็น Adj. คือ “ทั้งหมด” หมายถึง “รวมหมดทุกสิ่ง และ/หรือ ทุกคน

‘The whole staff collected the money for your present.’

และ คือ “ทั้งชิ้น” หมายถึง ไม่แตก เป็นชิ้นเดียว

‘She swallowed the biscuit whole.’

เมื่อใช้เป็น นาม คือ “สิ่งที่สมบูรณ์” “ครบถ้วน”

‘The different parts were joined to form a whole.’

และ คือ “ทั้งหมด” = “the entire thing.”

‘We spent the whole of one week sunbathing on the beach.’


(CCED) อธิบาย การใช้ “whole” และ “the whole of”

เมื่อ กล่าวถึง “the whole of” บางสิ่ง หมายถึง “รวมทั้งหมด”

‘We were there for the whole of July.’

‘I felt pain throughout the whole of my body.’

แทนการใช้ “the whole of” นำหน้า นามวลี เริ่มต้นด้วย “the”

สามารถใช้แต่เพียง “whole” ตามหลัง “the” เช่น

แทนการกล่าวว่า The whole of the house was on fire.”

สามารถ ใช้ว่า The whole house was on fire.”

‘I spent the whole day in the library.’

‘They’re the best team in the whole world.’

สามารถใช้ “whole” ในทำนองนี้ ตามหลัง “this” “that” หรือ “a possessive”

‘I just want to say how sorry I am about this whole business.’

‘I’ve never seen anything like this in my whole life.’

สามารถใช้ “whole” ตามหลัง “a” เพื่อเน้นว่า

หมายถึง “ทั้งหมดของบางสิ่งของเฉพาะชนิดหนึ่ง”

‘We worked on the project for a whole year.

‘I drank a whole pot of coffee, and I still felt tired.’

สามารถใช้ “whole” แบบนี้ ให้นำหน้า นาม ในรูป พหูพจน์

‘There were whole paragraphs in the article that I didn’t understand.’

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้นำหน้า พหูพจน์ ความหมายของ “whole” จะไม่เหมือนกับ “all”

ถ้ากล่าวว่า All the buildings have been destroyed.”

หมายความว่า “อาคารทุกหลังถูกทำลายแล้ว”

แต่ถ้ากล่าวว่า Whole buildings have been destroyed.’

หมายความว่า “อาคาร บางหลัง ถูกทำลายแล้วอย่างสมบูรณ์”

สามารถใช้ “as a whole” ตามหลัง นาม

เพื่อเน้นว่า “กำลังกล่าวถึงทั้งหมดของบางสิ่ง” และถือว่า “สิ่งนั้นเป็น หน่วยเดียว”

“Is this true just of some classes, or of the school as a whole?’

‘In the country as a whole, average house prices went up by 19%.’

เมื่อเพิ่มวลี “on the whole” เข้าในข้อความหนึ่ง

เพื่อแสดงว่า “สิ่งที่กำลังพูดถึง” เป็นความจริง โดยทั่วไป แต่อาจไม่จริง ในทุกกรณี

‘I didn’t enjoy the food because on the whole I don’t really like fish.’

On the whole it’s not a good idea to ask him questions.’


คำพ้องความหมายของ “whole” รวมถึง “integral” “complete” “total”

อย่าสับสน “whole” กับคำที่ออกเสียงเหมือนกัน คือ “HOLE”

คำพ้องความหมายของ “hole” รวมถึง “pit” “hollow” “cavity”


KEMD = Kernerman English Multilingual Dictionary

CCED = Collins COBUILD English Dictionary

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)