161101 - 2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – While

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


While

(AHD) อธิบายว่า เมื่อใช้ “while” เป็น “conjunction”

ชี้ให้เห็น “เหตุการณ์ สองอย่าง” ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

‘While I was preparing the hamburger patties, she sliced the onions and tomatoes.’

และยังสามารถใช้ “while” เพื่อแสดงความแตกต่าง อย่างตรงกันข้าม”

ของสอง ข้อความ ในแบบ “non-temporal” (ไม่ใช่แบบชั่วคราว)

‘While the “h” is silent in the word “honest,” it is pronounced in the word “hostile”.

การใช้ “while” ในนัย แบบ “non-temporal” ดำเนินมาหลายร้อยปี

Usage panel ยอมรับ การใช้ในประโยคข้างต้น ร้อยละ 75 ที่สำรวจ เมื่อ 2012

แต่ Panel ยังไม่ค่อยยอมรับมากนัก เมื่อใช้ “while” แบบนี้

ในประโยค “ที่มีแนวโน้มว่า อาจตีความผิดว่า มีความหมาย แบบ “temporal””

โดยมี ร้อยละ 31 ที่ไม่ยอมรับประโยค เช่น

“She said she wanted to go to a movie, while he proposed seeing a play.”

และ ร้อยละ 43 ไม่ยอมรับ

ประโยค “ที่มีถ้อยคำที่ตรงกันข้าม สองชุดที่เห็นชัดว่าไม่เกิดพร้อมกัน”

“While the Tigers beat the Cubs last week, this week the Cubs beat the Tigers.”

เพื่อหลีกเลี่ยง “ความกำกวม” หรือ “การชี้แนะของความไม่พร้อมกัน ที่ไม่จงใจ”

แนะนำให้เลือกใช้ conjunction อื่น เช่น “although” หรือ “whereas”

(CED) อธิบายว่า แต่เดิม ถือว่า ไม่ถูกต้อง ที่จะใช้ “while”

ให้หมายถึง “in spite of the fact that” หรือ “whereas”

ที่ซึ่ง การใช้ ลักษณะนี้ ได้รับการยอมรับแล้ว ในปัจจุบัน


(CCED) อธิบาย การใช้ “while”

เมื่อใช้ใน “ข้อความเกี่ยวกับ เวลา” (time clauses)

“ถ้ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ขณะที่ อีกสิ่งก็กำลังเกิด” เป็นสองสิ่งเกิดเวลาเดียวกัน

‘He stayed with me while he was looking for a new house.’

While I was out she was trying to reach me on the phone.’

เมื่อใช้ใน “ข้อความเกี่ยวกับ การผ่อนปรน” (concessive clauses)

เป็นการใช้ แบบพิเศษ ที่ไม่เกี่ยวกับเวลา

โดยใช้เพื่อ “นำเสนอ ข้อความหนึ่ง ที่ตรงกันข้าม กับสิ่งอื่นที่กำลังกล่าวถึง”

‘Miguel loved to sports while Julio preferred to read a book.’

While I have some sympathy for these people, I think they went too far.’

ใช้ “a while” หมายถึง “ห้วงระยะเวลาหนึ่ง”

‘After a while, my eyes got used to the darkness.’

‘Let’s just sit down for a while.’

(NOAD) อธิบาย การใช้ “while”

โดยไม่อาจทำให้ “เกิดความเข้าใจผิด” ได้ในบางครั้ง

ในความหมายของ “whereas” “although” “by contrast” และ

“in comparison with the fact that”

แต่นักอนุรักษ์ บางราย ไม่ค่อยเห็นด้วย กับการใช้ลักษณะนี้

แต่บางครั้ง น่าเลือกใช้ “while” มากกว่า

ใน เนื้อหา ที่ถ้าใช้ “whereas” อาจให้สำเนียงไม่เหมาะกับการใช้เป็นทางการ เช่น

While you say you like her, you’re never stood up for her.’

ถึงกระนั้น ควรเลือกใช้ “whereas” เพื่อเลี่ยงความ กำกวม ในเนื้อหา ที่ซึ่ง

ถ้าใช้ “while” อาจ ตีความผิด ว่าอ้างอิงเรื่องของ เวลา หรือ ความพร้อมกัน

Whereas Burton promised to begin at once, he was delayed nine months for lack of funding.’

Whereas Jonas was an excellent planter and cultivator, Julius was a master harvester.

การใช้ “awhile” เป็น Adverb ในความหมาย “for a short while”

โดยเขียนเป็น “คำเดียว”

เมื่อเขียนแยก เป็น “นามวลี” “a while” ในความหมาย “a period of time”

โดยเฉพาะ เมื่อ “ตามหลัง a preposition” ต้องเขียนแยกจากกัน

‘Margaret rested for a while.’

‘We’ll be there in a while.’

(KEMD) ให้คำแปล “while” เขียนเป็นทางการ = “whilst”

ว่าคือ “ขณะที่” = “during the time that”

‘I saw him while I was out walking.’

ว่าคือ “ถึงแม้ว่า” = “although”

While I sympathize, I can’t really do very much to help.’

เมื่อใช้เป็น นาม ว่าคือ “ชั่วขณะหนึ่ง” = “a space of time”

‘It took me quite a while.’

‘It’s a long while since we saw her.’


AHD = American Heritage DIctionary

CED = Collins English Dictionary

CCED = Collins COBUILD English Dictionary

NOAD = New Oxford American Dictionary

KEMD = Kernerman English Multilingual Dictionary


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)