ปีเก่า ปีใหม่""ปีเก่า ปีใหม่""

จะปีเก่า หรือปีใหม่ ใจเท่านั้น
รักษากัน ให้ดี อย่ามีหมอง
หากรักษา ให้คงที่ ดีเรืองรอง
ไม่เศร้าหมอง ปีเก่าใหม่ ไม่สำคัญ

หมายเหตุ: กาลเวลาที่ใหม่จริงๆนั้น คือ"ลมหายใจเข้าออก" หากรับรู้ทัน ก็จะอยู่กับกาลเวลาที่ใหม่ที่แท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโรความเห็น (0)