story telling

  1. -ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้และสภาพปัญหาในสถานศึกษา

ข้าพเจ้าทำงานที่ กศน.แห่งหนึ่ง ที่ไม่เคยได้เห็นหลักสูตรสถานศึกษาเลย ในสถานศึกษาจะมีผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เป็นคนกลุ่มๆหนึ่งเท่านั้น และไม่มีการนำมาเผยแพร่ให้ครูได้เห็น ซึ่งอาจจะทำไว้เพื่อรองรับการประเมิน ศสม.รึรองรับการศึกษาดูงาน แต่ไม่นำมาให้ครูได้ใช้จริง และผู้เรียนมีวัยวุฒิที่แตกต่างกัน ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงกับวิชาที่สอน มีการอบรมจัดทำแผนการสอน แต่เป็นวิทยากรเดิมๆ ความรู้เดิมๆ ทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา

-แนวทางการแก้ปัญหา

ในด้านการทำหลักสูตรสถานศึกษา ควรให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมให้การออกแบบหลักสูตร หรือ มีการเผยแพร่ให้ครูในสถานศึกษาได้นำไปใช้รึเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ในด้านการจัดการเรียนการสอน ถ้าครูไม่ชำนาญในบางวิชา ก็จะมีการจัดติวเข้มสอนเสริมจากผู้ที่มีความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างสูงสุด

ในด้านการจัดอบรมหรือให้ความรู้ ควรเปลี่ยนวิทยากรให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆแก่ครู กศน.

-ความประทับใจในการทำงาน

เสน่ห์ของ กศน. คือการทำงานร่วมกับเครือข่ายและการเข้าถึงชุมชน เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง

-Best practice

ในช่วงเดือน3-ุ4 เดือนที่ผ่านมา กศน.ที่ข้าพเจ้าได้คัดเลือกให้เปิด ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล เป็นเกษตรผสมผสานในวิถีคนเมือง ซึ่งเป็นความภูมิใจที่ได้น้อมรับพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว และเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling(เรื่องเล่า…..เร้าพลัง)ความเห็น (1)

เนื้อหาอ่านเข้าใจ คาบ^^