จากการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า พอเรียนถึงเรื่องการคูณ นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ค่อยแม่นยำ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนเรื่องการคูณและการหารเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ข้าพเจ้าคิดหาวิธีที่จะให้นักเรียนทุกคนท่องสูตรคูณได้คล่อง ข้าพเจ้าให้นักเรียนของข้าพเจ้าท่องสูตรคูณตั้งแต่แม่ 2 -12 ก่อนเรียนทุกวัน พอตอนเย็นข้าพเจ้าให้นักเรียนใช้เวลาในช่วงกิจกรรมโฮมรูมท่องสูตรคูณทีละคน นักเรียนคนใดที่ท่องไม่ได้ข้าพเจ้าให้เขาพยายามท่องให้บ่อยๆ จนขณะนี้ผลปรากฏว่านักเรียนของข้าพเจ้าส่วนมาก ท่องสูตรคูณได้อย่างมีความสุข