สังคมสงเคราะห์ (นี้คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ)


สังคมสงเคราะห์ (นี้คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ)

นิยามอาชีพ ช่วยบรรเทาหรือป้องกันการขยายตัวของปัญหาทางสังคมและปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นเฉพาะรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่ประสบปัญหา ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น หาอาชีพให้ ให้บริการทางด้านสวัสดิการอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและทางการแพทย์ : ใช้วิธีการสัมภาษณ์และวิธีการอื่น ๆ สอบถามผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโดยการศึกษาประเมินและวิเคราะห์ลักษณะปัญหาพร้อมกับแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ กำหนดบุคคลที่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางการบำบัด ทางสังคมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางสังคม การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประสบปัญหา รวมทั้งการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาให้ตัวเองสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสังคม

ลักษณะของงานที่ทำผู้ปฏิบัติอาชีพนี้จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.นักสังคมสงเคราะห์อาชีพ
2.นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร
(ซึ่งจะอาสาเข้ามาทำงานในช่วงภาวะวิกฤติ)

หน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำหน้าที่สังคมสงเคราะห์วิชาชีพ อันเป็นศิลปะ แห่งการช่วยเหลือและเป็นการใช้สามัญสำนึกในการช่วยเหลือในสถานการณ์ ที่ไม่สามัญ โดยมีหน้าที่หลักเป็นสังเขป ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ
2. ปฏิบัติหน้าที่หลักตามนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ
3. ประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ เช่น การสอบถามซักประวัติ เพื่อให้ทราบว่าผู้มารับบริการมีความเดือดร้อนเรื่องใด และ
ต้องจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ให้การบริการต่าง ๆ เช่น หาอาชีพที่เหมาะสม หาทุนประกอบอาชีพ แหล่งที่พัก โรงพยาบาลและสวัสดิการอื่น ๆ ที่จำเป็น
4. ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาทางสังคมสงเคราะห์
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ หน่วยงานต่าง ๆ
6. อาจทำหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญ และตามการให้การบริการขององค์กร (Case Workers) เช่น
- ดูแลปัญหาครอบครัวแตกแยกปัญหาเกี่ยวกับ สวัสดิการของ ครอบครัว อาชีพของบุคคลในครอบครัว
- ดูแลเด็กผู้ด้อยโอกาสและรับเข้าอยู่ในสถาบันและบ้านสงเคราะห์ การให้ สวัสดิการแก่เด็ก
- ให้สวัสดิการแก่ผู้ป่วยทางด้านจิตใจทางร่างกายหรือผู้พิการ การอบรมทางสังคมแก่ผู้ได้รับทัณฑ์บน และการช่วยเหลือผู้อพยพ
- อาจทำหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม เช่น จัดระบบงานเกี่ยวกับโครงการทางสังคม การศึกษา จัดหางานอาชีพ และการสันทนาการ จัดหาอาชีพในศูนย์ชุมชน ค่ายพักผ่อนหรือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือส่งเสริมสวัสดิการ กลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเรือน เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
ผู้ประกอบอาชีพนี้ จะได้รับการว่าจ้างขั้นต้นตามวุฒิการศึกษาในภาครัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนสูงกว่า สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณ ดังนี้

ประเภทองค์กร อัตราเงินเดือน
ภาครัฐบาล 7,260
องค์กรพัฒนาเอกชน 7,260 - 8,000
องค์กรระหว่างประเทศ 18,000 - 26,000

กำหนดเวลาการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์วันละ 8 ชั่วโมง แต่บุคคลในอาชีพนี้มักจะทำงานเกินเวลาตามความสมัครใจ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องแบ่งเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวให้เหมาะสม

สภาพการทำงาน
นักสังคมสงเคราะห์อาจวางแผนการทำงาน การประชุม การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการในสำนักงาน และออกเยี่ยมบ้านผู้มารับบริการตามกำหนดการ เช่น กลุ่มฟื้นฟูสภาพครอบครัวกลุ่มแม่นอกสมรสเพื่อไปช่วยคอยแนะนำบุคคลในครอบครัวทุกคน ช่วยแนะนำให้ได้งานทำหาอาหาร หรือนมให้เด็กเล็กจัดภาวะแวดล้อมให้ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เป็นต้น อาจต้องปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ทุรกันดาร
สำหรับนักสังคมสงเคราะห์อาจมีความเสี่ยงอยู่บ้างเมื่อปฏิบัติงานกับกลุ่มที่มีปัญหาทางสังคมอย่างรุนแรง เช่น ในกรมราชทัณฑ์ หรือชุมชนในพื้นที่มียาเสพติด

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
2. มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
3. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
4. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
5. มีลักษณะอบอุ่น มนุษยสัมพันธ์ดี และเข้ากับชุมชนได้ดี

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ : เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จะต้องเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ละคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ


สวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โอกาสในการมีงานทำ
ผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ปัจจุบันมีน้อยมาก ไม่พอรับกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จากช่วงภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากร ทางด้านสังคมสงเคราะห์น้อยมากในปีหนึ่ง ๆ และไม่ พอเพียงที่จะรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ และเมือง อุตสาหกรรม ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งจะรับดูแลปัญหาของผู้มารับบริการประมาณ 10 - 15 ราย หน่วยงานที่มีความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้ คือ กลุ่มสหวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานพัฒนาเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน ฯลฯ และเนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในตลาดแรงงานมีน้อย ทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการขององค์กรพัฒนาเอกชนมาก เช่น สหทัยมูลนิธิ หรือมูลนิธิต่าง ๆที่ดูแลบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคม

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ประกอบอาชีพนี้ มีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ถ้ารับ ราชการจะได้รับการเลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถและการศึกษา เพิ่มเติม
ในหน่วยงานพัฒนาชุมชน ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี อาจได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าหรือหัวหน้า ถ้ามีประสบการณ์ 5 ปี อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้จัดการโครงการ ส่วนในหน่วยงานเอกชนอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามโครงสร้างขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ประสานงานในองค์กรระหว่างประเทศ
ผู้ประสานงานโครงการหัวหน้าฝ่ายตรวจเยี่ยม
สถานประกอบการขององค์การแรงงานโลก
ผู้ตรวจเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนขององค์กรแรงงานโลก
เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของหน่วยงานองค์กร สหประชาชาติ

อ้างอิงข้อมูลจาก ดร.โสภณ พรโชคชัย

หมายเลขบันทึก: 615800เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2016 11:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กันยายน 2016 11:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี