ปัญหาที่พบจากการใช้หลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร

ปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ ในโลกยุคปัจจุบัน มีผลต่อการการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทำให้การจัดการศึกษาก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาที่ใช้อยู่ ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ ซึ่งปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1. ด้านหลักสูตร

1.1 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ ไม่มีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ทำให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาที่แท้จริง

1.2 หลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม

2. ด้านบริหารจัดการหลักสูตร

ไม่มีการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษา ทำให้ไม่ทราบข้อบกพร่อง จะค้นพบก็ต่อเมื่อได้นำหลักสูตรไปใช้แล้ว

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้ยึดตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างแท้จริง แต่จะยึดตามแผนการสอนแบบบูรณาการที่สร้างขึ้น

4. ด้านการนิเทศติดตาม
ไม่มีการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร ทำให้ไม่ทราบถึงข้อบกพร่อง และไม่ทราบว่าควรจะแก้ไขปรับปรุงในประเด็นใด

ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ก็คือ ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ควรเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ให้หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสามารถนำไปใช้ได้จริง มีการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาอย่างแท้จริง มีการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร เพื่อนำผลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป

แม้ในการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาจะมีปัญหาที่แตกต่างกัน แต่สถานศึกษาแต่ละแห่งก็มียังจุดเด่นที่น่าสนใจ มีการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียนเช่น การทำขนม ทำกระเป๋าจากซองกาแฟ การทำดอกไม้จันทน์ และพรมเช็ดเท้า เป็นต้น

หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศในการจัดการศึกษา การมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี จะช่วยให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวผู้เรียน พัฒนาไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling (เรื่องเล่า....เร้าพลัง)ความเห็น (0)