Day53 Normal Day +++ (26 July 2016)


เรื่องเล่าเช้านี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ประโยชน์ 5 ข้อ ของการกินผัก

เรื่องเล่าเช้านี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการนำสาระดีๆ มีประโยชน์มาแบ่งปันให้กับนักเรียนทุกคน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)