ประวัติวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประวัติวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้วางรากฐานทางปัญญาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตั้งโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและการทำงานเพื่อส่วนรวม อาทิ โครงการลงชุมชนของนิสิต โครงการติวนิสิต (Copag Tutor) โครงการให้นิสิตริเริ่มทำกิจการ (Copag Creative) โครงการสร้างวิทยาลัยสีเขียว (Copag Green) ตลอดจนได้จัด Copag Open House และ Copag Open Book เพื่อเปิดบ้านวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย รวมทั้งการทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เช่น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ผู้แทนจากลักแซมเบิร์ก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านกฎหมาย (BABSEA CLE Foundation Thailand) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
  วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้มีศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ ภายในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ให้ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่สอนในหลักสูตร ดังนี้

1.) ศูนย์ศึกษาการเมืองท้องถิ่นอีสาน

2.) ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี

3.) คลินิกนิติศาสตร์ (ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย)

4.) คลินิกรัฐศาสตร์

5.) ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ

6.) ห้องสมุด

 • ปรัชญา
  • ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว)
 • ปณิธาน
  • บัณฑิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองต้องเป็น ผู้รอบรู้ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และบริการทางวิชาการสู่สังคม
 • วิสัยทัศน์
  • มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำทั้งในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ กระบวนการยุติธรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ค่านิยมร่วมองค์กร (Shared Values)
  • C - Creativity ความคิดสร้างสรรค์
  • O - Optimization ความมีประโยชน์คุ้มค่า
  • P - Prestige ความมีเกียรติภูมิ
  • A - Ability ความสามารถ
  • G - Generosity ความมีน้ำใจ
 • พันธกิจ
  • 1. มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ด้านความสามารถ และด้านคุณธรรม
  • 2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายใต้บริบทระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • 3. ให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
  • 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อรักษาประเพณีและค่านิยม อันดีงาม
 • ปัจจุบันวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 2 ระดับ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

1.) รัฐศาสตรบัณฑิต ( ร.บ.) วิชาเอก

1.1 การเมืองการปกครอง

1.2 รัฐประศาสนศาสตร์

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2.) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

3.) หลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี คือ นิติศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต (สิทธิมนุษยชนศึกษา) นบ. และศศ.บ. (สิทธิมนุษยชนศึกษา)

4.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) : รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)

ระดับปริญญาโท

1.) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)

2.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) : ร.ม. (การเมืองการปกครอง)

แหล่งอ้างอิง http://copag.msu.ac.th/th/index.php

หมายเลขบันทึก: 610491เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2016 22:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กรกฎาคม 2016 22:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ลองเล่าในมุมนี้บ้างก็ดีนะครับ เช่น ทำไมเราเลือกที่จะเล่าเรื่องนี้ หรือทำไมเลือกที่จะมาเรียนสาขาเหล่านี้

ทำเนียบผู้บริหารคณะ ทำเนียบผู้นำนิสิตในคณะ เ่ช่น นายกสโมสรนิสิตคณะ หรือกิจกรรมสำคัญๆ ในคณะ (ประวัติศาสตร์ชุมชน,บุคคลสำคัญ)

แต่ชื่นชมนะครับกับการสืบค้นมาเช่นนี้ ---

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี