ตำนานหมู่บ้านของฉัน


    บ้านกุดท่าลือ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

ในปีพุทธศักราช2460 ได้มีราษฎรจากหมู่บ้าน โนนสูง ตำบลอีตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยนายจันทา พลตื้อ นายขันดี บุตรวงศ์ นายไม ผู้ครองทุ่ง นายสุวรรณที ภูยาทิพย์ นายเพ็ง ภูแช่มโชติ และนายเหมือน ภูเหมือนบุตร (พร้อมครอบครัว) ได้อพยพสร้างบ้านเรือนที่อยู่ เพราะที่นี้เป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยม่วงอยู่ทางทิศเหนือ มีลำห้วยตูนผึ้ง และลำห้วยใหญ่อยู่ทางทิศใต้ ก่อนเข้าสู่หมู่บ้านมี “กุด” อยู่ตรงกลางลำห้วยใหญ่ ซึ่งเล่าลือกันว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาหลายชนิดและมีสัตว์ป่า เช่น เก้ง กวาง มั่ง อาศัยกินน้ำที่กุดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ต่อมาก็มีราษฎรจากทั่วทิศอพยพมาอยู่เพิ่มตามคำเล่าลือลายครอบครัว

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2463 คนที่อยู่ก่อนเห็นว่ามีประชากรเพิ่มขึ้น จึง “ดีขอ” ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเป็นปากเสียงและจัดระเบียบให้คนในหมู่บ้านมีควาสามัคคีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ที่ประชุมจึงได้คัดเลือก นายขันที บุตรวงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและให้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านกุดท่าลือ” ตำบลอีตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ใหญ่บ้านทังหมด13คน คือนายพิชิต ภูงามดี คนปัจจุบัน

อานาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ จด ตำบลคำใหญ่

ทิศใต้ จด ตำบลกุดโดน

ทิศตะวันออก จด ตำบลบึงนาเรียง

ทิศตะวันตก จด ตำบลห้วยเม็ก

การปกครองของหมู่บ้าน/ชุมชน

ที่

คุ้ม/โซน

สมาชิกในคุ้ม (ครัวเรือน)

หัวหน้าคุมโซน

1

รุ่งเรืองพัฒนา

34 ครัวเรือน 183 คน

นายเฉลิม ภูชมศรี

2

ประชาพัฒนา

36 ครัวเรือน 172 คน

นายสนาม พิมพา

3

หนองสองห้อง

52 ครัวเรือน 169 คน

นายประหยัด นามวงค์ทะ

4

ดอนสวรรค์

44 ครัวเรือน 200 คน

นายทองสุข ไชยพรม

อ้างอิง: นายพิชิต ภูงามดี (ผู้ใหญ่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mukdaความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทุกวันนี้ ยังมีกุดอยู่ไหมครับ

ไม่มีแล้วคะ