Enneagram No.8 - The Protector


เจ้านาย ผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ปกป้อง

เป็นคนตรง แต่ไม่ใช่คนซื่อ คนลักษณ์นี้จะไม่ทนกับความไม่ยุติธรรมแม้ว่าจะไม่ได้เกิดแก่ตัวเขา ถ้ามีโอกาสเขาพร้อมที่จะนำเสนอความยุติธรรมเพื่อบุคคลอื่น หรือเพื่อสังคม เป็นลักษณ์ที่มีอุปนิสัยตัดสินใจเร็วถ้าเป็นสิ่งที่ยุติธรรม จนคนรอบข้างมองว่าเป็นคนก้าวร้าว ไม่อ่อนตามเหตุการที่ควรจะยอมๆกัน เปรียบได้ว่าเป็นคนแข็งนอกอ่อนใน ฟังเหตุผลที่ถูกต้อง ยอมรับในเวลาที่ผู้อื่นนำเสนอความยุติธรรมเพื่อให้ตัดสินใจ เป็นบุคคลที่ทนไม่ได้เมื่อเห็นคนอ่อนแอไม่สู้คน และเขามักจะไม่เข้าใจในสิ่งนี้ว่าคนผู้นี้ทนให้คนอื่นเอาเปรียบได้อย่างไร

คุณเป็นคนลักษณ์ใด ... มาทดสอบ Enneagram กันนะ !!! => http://www.gotoknow.org/posts/609310

อ้างอิง: thanakrit.net

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องจิตวิทยาความเห็น (0)