เมล็ด

เมล็ดมีส่วนประกอบที่สำคัญ  3  ส่วน  คือ

1. เปลือกหุ้มเมล็ด ( Seed  coat )

            เป็นส่วนนอกสุดของเมล็ด  ทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ด  มีลักษณะแข็ง  ด้านข้างของเมล็ดจะมีรอยแผลเป็น  และมีรูไมโครไพล์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รากแรกเกิดงอกออกมาจากเมล็ด

2. ใบเลี้ยง ( Cotyledon )   

             พืชใบเลี้ยงคู่จะมีใบเลี้ยง 2 ใบ อยู่ในเมล็ด  เช่น  ถั่ว  มะขาม  มะม่วง

             พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีใบเลี้ยงใบเดียว  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  มะพร้าว

             เอนโดสเปิร์ม  เป็นที่สะสมอาหารสำหรับต้นอ่อน  พืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงจะหนาเพราะมีอาหารสะสมอยู่ในใบเลี้ยง   พืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงจะบางเพราะไม่มีอาหารสะสมแต่จะสะสมอาหารอยู่ในเมล็ด

3. ต้นอ่อน ( Embryo )

              มีส่วนประกอบ 3 ส่วน  คือ        

                - ยอดแรกเกิด                 เจริญไปเป็นใบ

                - ลำต้น                           เจริญไปเป็นลำต้นที่ใหญ่ขึ้น

                - รากแรกเกิด                  เจริญไปเป็นราก