​‪‎จดหมายคำราชาศัพท์ต้องเขียนอย่างไรกันแน่‬+++

‪#‎จดหมายคำราชาศัพท์ต้องเขียนอย่างไรกันแน่‬+++

‪#‎พระราชสาส์น‬ หรือ ‪#‎พระราชสาสน์‬

เมื่อเปิดพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า

สาสน, สาสน-, สาสน์, สาส์น
[สาน, สาสะนะ, สาดสะนะ-, สาด, สาน] น.คำสั่ง,คำสั่งสอน เช่น สาสนธรรม

‪#‎ถ้าเป็นจดหมายของพระมหากษัตริย์‬ เรียกว่า พระราชสาส์น

‪#‎ถ้าเป็นจดหมายของประธานาธิบดี‬ เรียกว่า อักษรสาส์น

เขียนเป็น อักษรสาสน หรือ อักษรสาสน์ ก็ได้

‪#‎ถ้าเป็นจดหมายของสมเด็จพระสังฆราช‬ เรียกว่า สมณสาสน์

‪#‎ถ้าเป็นจดหมายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า‬ เรียกว่า พระสมณสาสน์

‪#‎อรรถาธิบายเพิ่มเติม‬

คำว่า [สาสน, สาสน-, สาสน์, สาส์น ] 4 คำนี้ มาจากรากศัพท์บาลีว่า สาสน (สาสะนะ) เป็นคำนาม ประเภท นปุงสกลิงค์ ไม่ได้บ่งเพศชายหรือเพศหญิง หมายถึง คำสั่งสอน, การปกครอง, ระเบียบ, ข่าวสาส์น

‪#‎หลักการใส่ไม้ทัณฑฆาตนั้น‬ [(ทัณฑะ-ไม้เท้า) (ฆาต-การฆ่า) หมายถึง ไม้เท้าสำหรับฆาตเสียง] เมื่อใส่ลงในพยัญชนะใด พยัญชนะนั้น จะถูกเรียกว่า ตัวการันต์ ปกติแล้วไม้ทัณฑฆาตจะต้องใส่ลงพยัญชนะท้ายสุดของคำเท่านั้น เมื่อใส่ลงในพยัญชนะท้ายสุดของคำนั้น พยัญชนะนั้นจึงมีชื่อเรียกว่า ตัวการันต์ (คำว่า การันตะ/การันต์ หมายถึง พยัญชนะที่สุดศัพท์)

แล้วทำไมคำว่า สาส์น จึงใส่ไม้ทัณฑฆาต ตรงกลาง เพราะว่าเดิมทีเราใช้คำว่า สาสน์ มาโดยตลอด ต่อเมื่อเราได้นำคำภาษาอังกฤษมาใช้เพื่อให้คนไทยได้ออกเสียงใกล้เคียงหรือตรงตามภาษาอังกฤษ จึงทำให้ราชบัณฑิตยถานได้เปลี่ยนแปลงคำว่า สาสน์ มาเป็น สาส์น และได้ให้ความหมายเพื่อเเสดงความแตกต่างของคำทั้ง 2 ว่า สาส์น หมายถึงจดหมาย สาสน์ หมายถึงคำสอน

กรณีคำยืมภาษาต่างประเทศนั้น เพื่อให้คนไทยได้ออกเสียงได้ใกล้เคียงหรือถูกต้องตามเจ้าของภาษานั้น พลตรี พระเจ้าวงวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ดำริไว้ว่า "...เราควรใช้ ยามักการ ๎ ซึ่งเป็นเครื่องหมายให้ออกเสียงพยัญชนะ โดยไม่มีเสียงสระประกอบ…"

ถ้าเป็นเช่นนั้นคำว่า England ก็จะเขียนว่า อิงแคลนด๎ ประเทศพวกอิงคลิซ๎.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษา และวรรณคดีไทยความเห็น (0)