48 ปี 4 ยุค จากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลสู่คณะพยาบาลศาสตร์ (1)

48 ปี 4 ยุค จากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลสู่คณะพยาบาลศาสตร์

บทนำ

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่ตั้งในชายแดนใต้ อันควรศึกษาความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงของชื่อสถาบันแห่งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตามหลักสูตรที่เปิดสอนและบริบทจากภายนอก เริ่มจากในปี 2505 ชื่อ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปี 2523 ชื่อ วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ เทียบเท่าอนุปริญญา ปี 2537 ชื่อ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปี 2549 ชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี นับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ สถาบันได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 48 ปี นับเป็น 4 ยุค จากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส สู่คณะพยาบาลศาสตร์ มีการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนและหลักสูตรมาโดยลำดับ จากสถาบันที่ผลิตนักศึกษาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ จวบจนวันนี้ มีศักดิ์และสถานภาพเทียบเท่าคณะพยาบาลศาสตร์อื่นๆ ที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในพื้นที่ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้

การเปลี่ยนแปลงสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 48 ปีที่ผ่านมานี้ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันที่มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุค ตามการเปลี่ยนแปลงชื่อของสถาบัน ดังนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ความเห็น (0)