หน้าที่หลักของ CFO

ในรูปแบบของการบริหารการเงินในองค์กรทั่วไปนั้น ผู้รับผิดชอบหลัก มักจะเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเรียนจบมาทางด้านการบัญชีโดยตรง มีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยใน การทำเบิก จ่าย ลงบัญชี ปิดงบและทำรายงานทางการเงินจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมไปถึงการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับฝ่ายบริหาร

ในรูปแบบองค์กรที่มีการให้ความสำคัญของการเงินมากขึ้น จะมีการแต่งตั้ง Chief Financial Officer (CFO) ขึ้นเป็นผู้ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงงานด้านการบัญชีที่กล่าวมาข้างต้น โดย CFO นี้อาจจะเรียนจบมาทางด้านการบัญชีหรือด้านการเงินก็ได้

หน้าที่หลักของ CFO นั้น มีอยู่เพียง 2 ประการเท่านั้นคือ

1) วิเคราะห์ ตัดสินใจในเรื่องหลัก ที่มีผลกระทบในด้านการเงินของบริษัท

2) ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยเฉพาะ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

สองเรื่องดังกล่าวแม้ฟังดูง่าย แต่มีรายละเอียดมาก ดังจะได้ยกตัวอย่างประเด็นที่ CFO จะต้องทราบดังนี้

 • ต้นทุนทางการเงิน (Cost of capital) ขององค์กรเป็นเท่าไร ( %) เหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่
 • จะสามารถปรับปรุงโครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure)เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างไร โดยต้องมีความรู้ในเรื่อง
  • วิธีการก่อหนี้สินประเภทต่างๆ (Debt Financing)
  • วิธีการระดมทุน (Equity Financing) เช่นจากบุคคลหรือตลาดหลักทรัพย์
  • การจัดสัดส่วนหนี้สินต่อเงินทุน (Financial Leverage) ที่เหมาะสม
 • กำหนดกรอบการลงทุนประเภทต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ ภายในบริษัทเอง หรือ การลงทุนภายนอกเพื่อหาดอกผลสำหรับเงินสดส่วนเกิน
 • หลักการในการพิจารณาโครงการลงทุน (Capital Budgeting) โดยรวมไปถึง วิธีการหา Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) รวมทั้ง Payback Period สำหรับกระแสเงินสดที่เกิดจากโครงการลงทุนต่างๆ
 • จัดสร้าง Model ในการประมาณการกระแสเงินสด เพื่อนำข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผน
 • อัตราการใช้ สินทรัพย์ กำลังการผลิต (Asset/Capacity Utilization) เป็นอย่างไร และจะปรับปรุงได้ด้วยวิธีใด
 • มีการวางแผนการรับมือกับความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อย่างไรบ้าง จะต้องออกนโยบาย หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานใดบ้างเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (Risk Management & Internal Control)
 • แนวทางการปฏิบัติที่ส่งผลเลิศ (Best Practice) ของงานการบัญชีและการเงินคืออะไร
 • นโยบายการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน (Employee Compensation) ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยง ระบบการวัดประเมินผล (Performance Measurement System) เข้ากับ กลยุทธ์ขององค์กร(Coporate Strategy) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องการให้ สวัสดิการ เช่น การประกัน สิทธิประโยชน์ต่างๆ

จะเห็นได้ว่า การบริหารการเงินมีขอบเขตที่กว้างขวางและลึกซึ้ง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรต้องมีความตระหนักอยู่เสมอว่าประเด็นดังกล่าวข้างต้น มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม และ ครบถ้วน หรือไม่ เพียงใด

แหล่งอ้างอิง : http://www.businessacumen.co.th/2012/12/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2-3/


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการด้านการเงินความเห็น (0)