ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูPBL2_กระจกเงาโค้ง_กลุ่มที่2

กลุ่มที่ 2 มีสมาชิก 4 คน ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินมีดังนี้ เป็นเรื่อง กระจกเงาโค้งซึ่งเนื่อหาของการเรียนนั้นได้กล่าวไว้ในกลุ่มที่ 1 แต่ในเรื่องนี้จะกล่าวเฉพาะผลของกลุ่มที่ 2

ตอนที่ 1 ประเมินความเข้าใจปัญหา

(1) รู้องค์ประกอบปัญหา ได้ 3 คะแนน (กลุ่มนี้สามารถสร้างโมเดลสำหรับปัญหาและรู้ตัวแปรที่ต้องการหา เพื่อจะนำไปสู่ตัวแปรที่ต้องการ และใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา)

(2) กำหนดความรู้ที่ต้องใช้ ได้ 3 คะแนน (นักเรียนมีความรู้ที่ต้องใช้ และมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เช่น ตำแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพหน้ากระจกเงาโค้ง)

(3) ตั้งสมมติฐาน ได้ 3 คะแนน (นักเรียนสามารถสร้างสมมติฐานที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน นั่นคือ เส้นผ่านศูนย์กลาง มีความสัมพันธ์กับรัศมีความโค้งดังสมการในรูป)


ตอนที่ 2 การวางแผน

(1) วางแผน ได้ 3 คะแนน (มีการวางแผนที่สอดคล้องกับสมมติฐาน และรู้หน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ และวางแผนได้ชัดเจนเป็นขั้นตอน)

(2) การรวบรวมความรู้ ได้ 3 คะแนน (ความรู้ที่ได้มีความตรงกับความต้องการ หาในอินเทอร์เน็ตจากเว็บพันทิป นอกจากนั้นครูให้คำปรึกษา)


ตอนที่ 3 ทำตามแผน

(1) ทำตามแผน ได้ 2 คะแนน (ทำการทดลองตามที่ได้วางแผนไว้ แต่ยังมีครูช่วยแนะนำบางส่วน เพื่ความละเอียดในการวัดมากขึ้น)

(2) ผลงาน ได้ 3 คะแนน (ผลงานที่ออกมาถือว่าดีมาก เพราะว่า ตรงกับความเป็นจริงที่วัดรัศมีความโค้งได้นั้นคือ 6 เซนติเมตร ซึ่งมาจากการคำนวณด้วยความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสและรัศมีความโค้ง)

(3) บันทึกผล ได้ 3 คะแนน (นักเรียนบันทึกผลเป็นระยะละเอียด และระบุหน่วยด้วย)

(4) คำนวณ ได้ 3 คะแนน (ใช้ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรได้ และคำนวณไปหาเป้าหมายที่ต้องการอย่างละเอียด)


ตอนที่ 4 สรุปแลประเมินผล

สรุปแลประเมินผล ได้ 0 คะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Simple teachingความเห็น (0)