การเป็นครูแพทย์ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต


หัวข้อดังกล่าว เป็นคำกล่าวในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๖ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดย ศ. (คลินิก) นพ. วราวุธ สุมาวงศ์ ในโอกาสที่ท่านได้รับยกย่องเป็น ครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

อ่านคำกล่าวได้ ที่นี่


ศ. นพ. วราวุธ สุมาวงศ์ รับรางวัลจาก ศ. นพ. อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย


รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก รศ. นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิจารณ์ พานิช

๕ ก.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)