หะดีษซอเฮี๊ยะห์ เล่ม1_2


การแปรงฟัน ท่านมุฮัมมัดดุร เราะซูลุลลอฮ์ สอนให้แปรงฟันมาพันสี่ร้อยกว่าปีแล้ว

ามคัดลอก ทำสำเนา เพื่อการซื้อขาย เอกสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาอิสลาม


หะดีษซอเฮี๊ยะห์ เล่ม1_2ละหมาด “วุสฏอ” คือละหมาดกึ่งกลาง หรือละหมาดอัศรี่82บทที่ 2 กำหนดเวลาละหมาด (เศาะลาห์)

ตอนที่ 1 ช่วงเวลาแห่งการละหมาด

83

การละหมาดทันเวลาหรือร่วมกับอิหม่าม เพียงหนึ่งเราะกะอะต์ ถือว่าทันละหมาดในเวลา

86

อุปสรรคของการละหมาด

86

ตอนที่ 2 เวลาที่ห้ามละหมาดสุนัต

87

บทที่ 3 กฏเกณฑ์ของละหมาด

89

ความสะอาด (มุเฏาะหะเราะห์)

89

การผินหน้าสู่กิบละต์(ชุมทิศที่ตั้งกะอะบะห์)

90

การปกปิดอวัยวะที่พึงสงวน(เอาร็อต)

92

เครื่องแต่งการของสตรีอิสระชน(ไม่ใช่ทาส) ในการละหมาด

94

อนุญาตให้ละหมาดขณะสวมรองเท้าที่สะอาด

94

ระงับคำพูด หรือการกระทำที่ถือว่ามากไปในละหมาด

94

บทที่ 4 สุนัตก่อนจะทำละหมาด

ตอนที่ 1 อะซานและอิกอมะต์

95

คำอะซานและอิกอมะต์

96

สิ่งที่สมควรรักษาในขณะอะซาน

97

สมควรที่ให้มีผู้อะซาน(มุอัซซิน)สองคน ในมัสญิดเดียวกัน

98

ผู้ที่ได้ยินเสียงอะซานควรกล่าว

99

ตอนที่ 2 การแปรงฟัน

100

ผ้าโพกศีรษะ

101

ตอนที่ 3 สิ่งของที่ใช้กั้นข้างหน้าผู้ละหมาด

101

ระยะใกล้กับของกั้นข้างหน้าผู้ละหมาด(ประมาณ2ก้าวเท้า)

102

ผู้ที่เดินตัดหน้าคนละหมาดจะบาป และผู้ละหมาดมีสิทธิ์ผลักออกไปให้พ้นได้

103

สิ่งของที่ใช้กั้นข้างหน้าอิหท่าม เท่ากับเป็นของมะอฺมูมด้วย

103

มีผู้กล่าวว่า สิ่งที่เดินผ่านหน้าทำให้เสียละหมาด

103

บทที่ 5 วิธีละหมาด

ตอนที่ 1 กฎ(รุก่น)ของละหมาด

105

ตอนที่ 2 สิ่งที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับการละหมาด

ยกมือทั้งสองข้าง และตักบีรอิบติกอล

109

ดุอาอ์อิฟติตะห์

110

การขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺปกป้องภัยจากชัยฏอน(มารร้าย)

111

การกล่าว “อามีน” หลังอ่านอัลฟาติฮะห์จบ

112

การหยุดสองครั้ง

112

การอ่านซูเราะห์อื่นอีกหลังจากอ่านอัลฟาติฮะห์จบ

113

สิ่งที่ท่านเราะซูลุลลอฮ์(ซ.ล.) อ่านในละหมาดดุฮรี่และอัสรี่

113

สิ่งที่ท่านเราะซูลุลลอฮ์(ซ.ล.) อ่านในละหมาดมักริบและอิชาอ์

114

การอ่านซูเราะห์ในละหมาดศุบฮิ

114

อนุญาตให้อ่านซูเราะห์ซ้ำกันได้ในสองเราะกะอัต

115

การก้มโค้งคำนับ(รุกูอะ,รู่กัวะอฺ)พร้อมคำสรรเสริญ

115

คำกล่าวขณะเงยหน้าขึ้นจากรุกูอะ(รู่กัวะอฺ)

116

วิธีก้มกราบ(สุญูด,สุหยูด)และคำสรรเสริญอัลลอฮฺ

117

การขอดุอาอ์ขณะสุญูดจะได้รับการสนองตอบ

118

การนั่งระหว่างสองสุญูดและขอดุอาอ์

118

การนั่งหลังจากสุญูดที่สองแล้ว ก่อนที่จะลุกขึ้นยืนทำเราะกะอัตต่อไป

119

การอ่านตะชะฮุด(อัตตะหิยาต) และวิธีการนั่ง ครั้งแรก

119

การตั้งสมาธิในการละหมาดและการปรุงแต่งละหมาดให้สวยงาม

120

การกระทำที่ยอดเยี่ยมที่สุดในขณะละหมาด

121

ดุอาอ์กุนูต

121

ดุอาอ์ก่อนสลาม

122

ข้อผ่อนผันผู้ที่ไม่สามารถยืนละหมาดได้ และอ่านอัลฟาติฮะห์ไม่ได้

123

ละหมาดสุนัตจะช่วยเสริมละหมาดฟัรฎูที่บกพร่องให้สมบูรณ์ได้

124

สิ่งที่ไม่ควรในขณะละหมาด เช่น แหงนหน้ามองฟ้า หันซ้ายแลขวา

124

การถ่มน้ำลาย, การอิคติสอรฺ, การตบก้อนกรวด และการทำท่าด้วยมือ

125

ไม่ละหมาดเมื่อสำรับอาหารยกมาเทียบแล้ว และในขณะปวดอุจจาระปัสสาวะ

126

การผูกปอยผม และการนุ่งชายผ้าลากพื้น เป็นข้อห้ามผู้ชาย

126

การหาวนอน, การประสานมือ และการเป่า

127

บทที่ 6 ละหมาดสุนัตคู่ละหมาดฟัรฎู

ตอนที่ 1 ละหมาดสุนัตคู่ละหมาดฟัรฎู

127

ละหมาดสุนัตฟัจรฺ(ศุบฮิ)

128

ละหมาดสุนัตเราะวาติบ มุอักกัด

129

ละหมาดสุนัตเราะวาติบ ไม่มุอักกัด

129

ตอนที่ 2 ละหมาดสุนัตวิติร(วิตร์)

130

จำนวนเราะกะอัตละหมาดสุนัตวิติร

131

การอ่านในละหมาดสุนัตวิติร

131

ตอนที่ 3 การขอพร(ดุอาอ์), การรำลึกถึงอัลลอฮฺ(ซิเกร)หลังจากเสร็จละหมาด

132

บทที่ 7 สุญูดซะห์วี และการอ่าน

ตอนที่ 1 สาเหตที่ต้องสุญูดซะห์วี

134

ตอนที่ 2 สุญูดอัตติลาวะห์(เพราะการอ่านอายะต์สัจญะดะห์)

137

กฎ(หุก่ม)สุญูดอัตติลาวะห์

139

การสุญูดชุโกร(สุญูดแสดงความขอบคุณอัลลอฮฺ)

140

อนุญาตให้ทำบางอย่างได้เล็กน้อยในละหมาด เพราะจำเป็น

140

บทที่ 8 มัสญิด

ตอนที่ 1 คุณค่าของมัสญิดและการไปมัสญิด

142

ความประเสริฐของมัสญิดทั้งสามแห่ง อัลหะรอม, อันนะบะวี และอัลอักซอ

145

มัสญิดกุบาอ์

146

เมื่อผู้หญิงขออนุญาตไปมัสญิด

146

ตอนที่ 2 (มารยาท) ระเบียบที่ควรปฏิบัติต่อมัสญิด

147

ลักษณะของมัสญิดท่านนบี (ซ.ล.) ในสมัยของท่าน

151

ไม่ควรต่อเติมมัสญิดให้สูงและประดับประดาให้หรูหรา

151

ตอนที่ 3 สถานที่ห้ามละหมาด

152

บทที่ 9 ละหมาดญะมาอะห์

ตอนที่ 1 คุณค่าของละหมาดญะมาอะห์

154

ตอนที่ 2 ข้อบัญญัติของละมหาดญะมาอะห์

156

อุปสรรคของละมหาดญะมาอะห์

157

ควรเดินไปของละมหาดอย่างสงบเสงี่ยม

158

ตอนที่ 3 ลักษณะของอิหม่าม

คนมีเกียรติสมควรเป็นอิหม่าม(มีความรู้อัลกุรอาน)

158

การละหมาดโดยเร็วที่กระทำอย่างครบถ้วน

160

การเป็นอิหม่ามของทาส, นาย, คนตาบอด, ผู้หญิงและเด็ก

161

ตำแหน่งยืนของอิหม่าม และมะอฺมูม(ผู้ละหมาดตามอิหม่าม)

162

ตอนที่ 4 การละหมาดตามอิหม่าม(มะอฺมูมญะมาอะห์)

162

ความประเสริฐของแถวแรกและแถวถัดมา

164

ควรอ่านนำหรือเตือนอิหม่าม (เมื่ออิหม่ามอ่านติดขัดหรือนึกไม่ออก)

165

ตอนที่ 5 การจัดแถวให้ตรง และคำกล่าวของอิหม่ามให้จัดแถว

166

ควรต่อแถวให้เต็ม ก่อนขึ้นแถวใหม่ ไม่ควรยืนละหมาดลำพัง

167

ละหมาดเสร็จอิหม่ามจะกลับตัวหันหน้ามาทางมะอฺมูม

168

ละหมาดใหม่อีกครั้งโดยท่ำวมญะมาอะห์

168

บทสุดท้าย อนุญาตให้อิหม่ามแต่งตั้งผู้อื่นทำหน้าที่แทน

169

บทที่ 10 ละหมาดวันศุกร์(เศาะลาตุลญุมอะห์)

ตอนที่ 1 คุณค่าละหมาดวันศุกร์ และเป็นวาญิบ(ข้อบังคับสำหรับชาย)

171

ผู้ที่วาญิบต้องไปละหมาดวันศุกร์

172

ละหมาดวันศุกร์ต้องทำในเมือง ในหมู่บ้าน และคำอธิบายจำนวนมะอฺมูม

172

ละหมาดวันศุกร์ตกไปเพราะมีอุปสรรคที่ลำบากมาก

173

ตอนที่ 2 คุณค่าของการรีบละหมาดวันศุกร์แต่เนิ่นๆ คุณค่าอาบน้ำวันศุกร์

174

เครื่องหอม น้ำมันหอม การแต่งกายไปละหมาดวันศุกร์

175

คุณค่าของการเดินไปละหมาดวันศุกร์

175

เวลา และอะซานละหมาดวันศุกร์

175

ตอนที่ 3 คุตบะห์วันศุกร์(แสดงธรรมเทศนา)

176

ละหมาดวันศุกร์

178

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

คลิกบนรูปเนื้อหาหะดีษ


-------------------------------------------------------------------------------

จบหะดีษเล่ม 1

มีข้อสงสัยถามได้ที่ aswasal@gmail.comความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี