หะดีษซอเฮี๊ยะห์ เล่ม1_1

อิสลาม และอิหม่าน ลักษณะของอิหม่านที่สมบูรณ์

คัดลอก ทำสำเนา เพื่อการซื้อขาย เอกสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาอิสลาม

Do not copies these document to trading!

Ne pas des copies de ces documents à la négociation!

!لا نسخ هذه الوثيقة إلى التداول

不要複製這些文件到交易!


สารบัญ

เล่มที่ 1

ภาคอิสลาม และอิหม่าน

บทที่ 1 รายละเอียดของอิสลาม และอิหม่าน

1

บทที่ 2 ลักษณะของอิหม่านที่สมบูรณ์

2

อิหม่านจะเพิ่มขึ้น หรือลดลง จิตใจไขว้เขว ไม่เป็นภัยต่ออิหม่าน

4

บทที่ 3 คุณค่าของศาสนา

6

ศาสนาอิสลามเท่านั้นที่อัลลอฮฺรับรอง

9

บทที่ 4 การศรัทธาต่อการกำหนดของอัลลอฮฺ

10

กลุ่มชนนอกศาสนา เช่น ก็อดริยะห์ และมุรญิอะต์

13

บทที่ 5 การให้คำมั่นสัญญา

14

บทที่ 6 การยึดมั่นต่ออัลกิตาบ และซุนนะต์

15

บทที่ 7 การเดินสายกลาง และการกระทำเป็นเนืองนิตย์ ในการประกอบความดี เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานยิ่ง


19

ภาคการตั้งเจตนา (นิยัต) และการกระทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ(อิคลาส)

บทที่ 1 การตั้งเจตนา(นิยัต) และการกระทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ(อิคลาส)
และคุณค่าของทั้งสองประการนั้น


22

บทที่ 2 ผลบุญขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาเท่านั้น

24

บทที่ 3 จงออกห่างจากการทำบุญเอาหน้า

26

ภาควิชาการ

บทที่ 1 คุณค่าของวิชาการ และผู้มีความรู้

28

บทที่ 2 จำเป็นต้องเผยแพร่ความรู้ และคุณค่าของการเผยแพร่

30

บทย่อย บันทึกวิชาการไว้ไม่ให้สูญหาย

32

บทที่ 3 หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อวิชาการ

33

บทย่อย วิชาการนั้นจะต้องดำเนินไปเพื่ออัลลอฮฺตะอาล่า

35

บทสุดท้าย ผลของวิชาการจะสถิตย์อยู่ตลอดไป

35

ภาคที่ 1 ความสะอาด

บทที่ 1 คุณค่าของความสะอาด

บทที่ 2 ข้อกำหนดในการใช้น้ำ

39

บทที่ 3 การขจัดสิ่งสกปรก โสโครก(นะยิส)

41

ตอนที่ 1 การทำหนังของซากตายให้สะอาด และขจัดสิ่งโสโครก(นะยิส) ที่เกี่ยวกับหมาหมู

41

ตอนที่ 2 การขจัดเลือด ปัสสาวะ มะซี(น้ำอสุจิ) และอื่นๆ

42

บทที่ 4 การชำระอุจจาระ ปัสสาวะ

ตอนที่ 1 ระเบียบปฏิบัติในการถ่ายทุกข์

47

ตอนที่ 2 การชำระอุจจาระ ปัสสาวะ

49

บทที่ 5 การอาบน้ำละหมาด(วุฎุอ์)

ตอนที่ 1 สาเหตุที่ทำให้เกิดความจำเป็นชำระร่างกายด้วยการอาบน้ำทั่วทั้งตัว หรือด้วยการอาบน้ำละหมาด


51

ตอนที่ 2 ระเบียบการอาบน้ำละหมาด(วุฎุอ์)

54

ตอนที่ 3 รายละเอียดของการอาบน้ำละหมาด(วุฎุอ์) และเวลที่น้ำละหมาดยังคงอยู่

56

การเช็ดบนรองเท้า(วุฎุอ์)

58

บทที่ 6 การอาบน้ำชำระร่างกายทั่วทั้งตัว

ตอนที่ 1 สาเหตุจำเป็น(วายิบ) ที่ทำให้เกิดความจำเป็น ที่ต้งอาบน้ำทั่วทั้งตัว

60

ตอนที่ 2 ระเบียบการอาบน้ำ และข้อกำหนดในการอาบน้ำในสถานอาบน้ำสาธารณะ

62

ตอนที่ 3 วิธีการอาบน้ำชำระ และข้อกำหนดของคนมีมลทินร่างกาย(ยูนุบ)

64

บทที่ 7 เลือดประจำเดือน(ระดู, เฮฎ) เลือดนิฟาส(น้ำคาวปลา) เลือดเสียต่างๆ

ตอนที่ 1 การอยู่รวมกันกับหญิงที่มีเฮฎ

67

ตอนที่ 2 วิธีการอาบน้ำชำระของสตรี หลังจากหมดเฮฎ(ประจำเดือน) และข้อกำหนดของสตรีที่มีประจำเดือน และน้ำคาวปลา(นิฟาส)


69

ตอนที่ 3 ข้อกำหนดของสตรีที่มีเลือดเสียอื่นๆ ให้พิจารณาตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมา หรือถือว่าเลือดที่มามากๆนั้นคือเฮฎ(ประจำเดือน)


71

บทที่ 8 การตะยัมมุม

ตอนที่ 1 ที่มาของการตะยัมมุม

73

ตอนที่ 2 สาเหตุของการตะยัมมุม หรือการเช็ดเฝือก หรือผ้าพันแผล

74

ตอนที่ 3 วิธีการตะยัมมุม

75

บทสุดท้าย ละหมาดด้วยตะยัมมุมแล้ว ต่อมาพบน้ำ ไม่ต้องอาบน้ำ และไม่ต้องละหมาดใหม่

76

ภาคที่ 2 เรื่องละหมาด

บทที่ 1 ที่มาของการละหมาด และการกระทำอย่างสม่ำเสมอ

ตอนที่ 1 ละหมาดฟัรฎูและผลประโยชน์

78

ตอนที่ 2 การรักษาละหมาดให้ตรงตามเวลา

81

ละหมาด “วุสฏอ” คือละหมาดกึ่งกลาง หรือละหมาดอัศรี่

82


หะดีษซอเฮี๊ยะห์ เล่ม1 นี้ แบ่งเป็นสองหน้า รวม 178 หน้า
หน้าแรก ใช้ชื่อว่า "หะดีษซอเฮี๊ยะห์ เล่ม1_1"
หน้าสอง ใช้ชื่อว่า "หะดีษซอเฮี๊ยะห์ เล่ม1_2"

คำว่า "อัลลอฮฺ อัลเลาะห์ อัลลอฮ์ ความหมายเดียวกัน คือ พระเจ้าองค์เดียว"
คำว่า "เราะซูลุลลอฮ์ ร่อซูลุลเลาะห์ รอซูลุ้ลเลาะห์ รอสูลลุลเลาะห์ ความหมายเดียวกัน คือ ศาสนทูต หรือนบีมุฮัมมัด

พระนางอาอิซะห์ หรืออาอิชะห์ คือบุคคลคนเดียวกัน คือลูกสาวอบู บักร อัศศิดดิก มเหสีท่านนบีฯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คลิกบนหน้าเพจต่างๆ เพื่อขยายดูติดตามหน้า 83 ในเพจต่อไป หะดีษซอเฮี๊ยะห์ เล่ม1_2 (ข้อกำหนดเหนือผู้ละทิ้งละหมาด)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน easyreadความเห็น (0)

HTTP/1.0 204 No Content server: Cowboy date: Thu, 02 Jul 2020 13:44:29 GMT content-length: 0