สำรวจป่าโคกหนองคอง ครั้งที่2

หลังจากในวันที่คุณครูได้ให้น้องๆในชุมนุมและน้องๆจากชุมชนได้นำข้อมูลที่ตนเองและเพื่อนในกลุ่มได้ไปสำรวจมาวิเคราะห์หาปริมาณต้นไม้ ว่ามีต้นไม้ที่เป็นไม้ใหญ่ ไม้หนุ่ม ลูกไม้หรือพันธุ์ไม้ต่างๆที่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นมากน้อยเพียงใด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสรุปหาความหนาแน่นของการปกคลุม และทำเป็นกราฟเปรียบเทียบปริมาณต้นไม้

หลังจากที่น้องๆกลับไปแล้วดิฉันกับเพื่อนๆได้ลงสำรวจป่าโคกหนองคองอีกครั้ง โดยในครั้งนี้พวกเราได้รับความช่วยเหลือจากรุ่นพี่และลงสำรวจป่าด้วยกัน ในการสำรวจป่าในครั้งนี้พวกเราไม่มีผู้นำทางนำเข้าไปในป่าเพราะคิดว่ารู้เส้นทางในป่าดีแล้ว ในครั้งนี้พวกเราได้ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเส้นขอบของป่ามีลักษณะเช่นไร โดยพวกเราเลือกที่จะสำรวจป่าเพียงฝั่งเดียว เมื่อได้เส้นขอบของป่ามาแล้วพวกเราก็ได้เดินสำรวจป่าอีกครั้งหนึ่ง ในการเดินครั้งนี้พวกเราได้เดินไปเพื่อสังเกตดูความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ สีของดิน ความลาดชันของป่า สัตว์ที่พบที่ป่า แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เหมือนจะมีฝนตกทำให้พวกเราใช้เวลาเดินสำรวจประมาณสองชั่วโมงเท่านั้นก็ต้องออกมา

ในช่วงขณะที่พวกเราเดินสำรวจป่าก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเดินไกลแค่ไหนแต่ก็สำรวจป่าไปได้เพียงไม่ถึง 15% ของพื้นที่ป่าเพียงฝั่งเดียวเท่านั้น แต่ก็ทำให้ได้รู้ว่าป่าแห่งนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ และเป็นป่าที่ที่คนในชุมชนเข้ามาหาอาหาร หากวันหนึ่งป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ถูกทำลายไป สถานที่แห่งนี้จะเป็นอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ค่ายห้องเรียนธรรมชาติความเห็น (0)