ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ Intellectual Property : IP

คือ ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้นหรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์ หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดของการดำเนินธุรกิจและกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น


ทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครอง แบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญาทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญาทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทงภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม

สิทธิบัตร ยังแบ่งย่อย ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานสิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงภาพ และงานอื่นได้ในแผนกวรรณคดี หรือวิทยาศาสตร์

การสืบค้นสิทธิบัตร

1. การสืบค้นสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้บริการสืบค้นสิทธิบัตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.1 เข้าเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/
1.2 คลิ้กหัวข้อ “ค้นหาสิทธิบัตรทั่วโลก”
1.3 เลือกแหล่งข้อมูล “ทั้งหมด”
1.4 ใส่คำสืบค้น (Key Word) ข้อความ หรือประโยคที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้น
2. ใช้วิธีการทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทคอมพิวเตอร์ต่างๆ จำหน่าย มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลหลายแบบแล้วแต่โปรแกรม ทำให้ทราบข้อมูลสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว และเห็นช่องว่างการประดิษฐ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นสิทธิบัตรมีประโยชน์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ของเทคโนโลยีจำนวนมากจากทุกแห่งของโลก ใช้อ้างอิงได้ ใช้เป็นฐานความรู้ในการต่อยอดเทคโนโลยี และทำให้ได้เห็นแนวโน้มในอนาคตของนวัตกรรมโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรัพย์สินทางปัญญาความเห็น (0)