เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชื่อเรื่องรายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

รหัสวิชา ค22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา กนกวรรณ ทิพยสุข

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)

ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ค22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ค22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มประชากรที่ใช้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)
ตำบลกบินทร์อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 66 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้
ชุดการสอน จำนวน 7 แผน 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.50/82.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ผู้ศึกษากำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ค22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


หมายเลขบันทึก: 594481เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2015 18:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2015 18:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี