สรุปรายวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

RITTICHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สรุปรายวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา


1.วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยและล้านนา

เตภูมิกถา pdf picture

มังคลัตถีปนี pdf picture

2.วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

วรรณกรรมสมัยอยุธยา pdf,,,picture

กาพย์มหาชาติ pdf ,,,picture


3.วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น pdf,,,, picture

สังคีติยวงศ์ pdf,,,,picture

พระมงคลวิเสสกถา pdf picture

4.วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน

แก่นพุทธศาสตร์ pdf picture

กรรมทีปนี pdf picture

พุทธวิทยา pdf picture

5.งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธธรรม pdf picture

วิมุตติมรรค pdf picture

คัมภีร์มหาวงศ์ pdf picture

6. งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


เฉลยกิจกรรมท้ายบท

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่

ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๕

ครั้งที่ ๖

ครั้งที่ ๗

ครั้งที่ ๘

ครั้งที่

ครั้งที่ ๑๐

ครั้งที่ ๑๑

ครั้งที่ ๑๒

ครั้งที่ ๑๓

ครั้งที่ ๑๔

ครั้งที่ ๑๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาความเห็น (1)

แวะมาติดตามครับผม