เครือข่าย Peaceful Mind Healing

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Peaceful Mind Healing คือเครือข่ายช่วยเหลือกันเพื่อให้การทำงานลื่นไหล เข้าถึง และผู้ป่วยปลอดภัย

ไม่ใช่เพียงแค่ palliative care เท่านั้น เป็นกลุ่มที่เรารวมตัวกันด้วยจิตอาสา...ไร้รอยต่อไร้พรมแดน

ใช้หัวใจของดวงจิตเพื่อการให้และแบ่งปันเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและเข้าถึง

แรงบันดาลใจเกิดขึ้น...

ในงานประชุมน้องไก่เป็นตัวแทนของหลายคนที่พูดถึงความรู้สึกของคนที่ทำงานแบบใกล้ชิดผู้ป่วยในชุมชน

ทำให้เรามองเห็นช่องว่างที่ทำให้ขาดการเชื่อมโยงและการเข้าไม่ถึงระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ

วันแรกที่เราออกเยี่ยมผู้่ป่วยด้วยกัน ข้าพเจ้าติดตามไปแบบเป็นจิตอาสา กึ่งๆ แอบมีชื่อในกระดาษด้วยว่าเป็นกรรมการทีมหมอครอบครัวด้วย …

เห็นโอกาสของการเชื่อมโยงที่ชัดเจนขึ้น

จึงได้ปวารณาตัวทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเอื้ออำนวยให้คนนั้นได้คุยกับคนนี้ คนนี้ได้คุยกับคนนั้น …โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการพูดคุย และใช้พื้นที่ social network ดั่ง Line เป็นพื้นที่ในการคุยกัน

ชวนกัลยาณมิตรที่รู้จักมารวมตัวกัน

ใช้หัวใจ "จิตอาสา" ตามวิชาชีพที่ตนเองถนัดมาเกื้อกูลกัน

ข้าพเจ้าจินตาการภาพฝันว่านี่คือ Model ที่ไร้พรหมแดนแห่งการช่วยเหลือ

ที่สุดผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ภายใต้แนวคิดทีมหมอครอบครัวและมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆ คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการดูแล

โรงพยาบาลใหญ่ลดภาระลง …ลดความแออัด...

ผู้ป่วยจิตใจอบอุ่นท่ามกลางครอบครัวและเครือญาติ

ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า … ทีม รพ.สต.หัวใจนี้มีเต็มที่ที่จะเป็นอุดรอยรั่วในระบบสุขภาพทำให้การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพทำได้ดียิ่งๆ ขึ้น มีคุณภาพมากๆ ยิ่งขึ้น

ดูแลกันด้วยใจที่อ่อนโยน นอบน้อม และเมตตามากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)