Cultural Vaccine (วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม พัทลุง)


แต่เห็นเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมเอกสาร เตรียมจัดที่ประชุม จึงทำเนียนไปร่วมจัดเวทีกับเขาด้วย เพราะตระหนักว่าเป็นหุ้นส่วนกับวัฒนธรรมแล้ว จึงทำนอกเหนือหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังถูกมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งก็เต็มใจยินดี

นอกจากงานของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน

ในจังหวัดพัทลุง หลายหน่วยงาน ตั้งแต่เกษตร ประมง สหกรณ์ แรงงาน ศึกษา

ศูนย์คุณธรรม ยุติธรรม พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน กศน ประชาสัมพันธ์

ปีนี้ได้ไปปฎิสัมพันธ์กับอีกหนึ่งหน่วยงาน นั้นคือสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด

ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นคณะทำงานด้านสื่อ ของวัฒนธรรม

และได้ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสื่อสร้างสรรค์พัทลุงไปแล้วหนึ่งครั้ง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ได้เชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแผนงานกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ในมิติวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กำหนดการเริ่ม13 .00 น. แต่ผู้เขียนรีบไปตั้งแต่เช้า

ด้วยเหตุผลว่ายังไม่เคยเข้าไปในสำนักงานวัฒนธรรม จึงต้องไปศึกษา ไปดูโครงสร้าง

ไปดูว่าใครเป็นใครใน มีงานอะไรบ้างของวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนอยู่

จึงต้องไปทำความรู้จักให้มักคุ้นยิ่งขึ้นหากจะต้องมีการปฎิสัมพันธ์ให้ยั่งยืนกันต่อไป

พบเห็นน้องคงเป็นนักศึกษาฝึกงาน(สันนิษฐานจากเครื่องแบบ) กำลังเย็บเอกสารการประชุม

จึงถือโอกาสขอเอกสารมาศึกษาก่อนการประชุม ก่อนถึงเวลาประชุมก็เข้าห้องประชุม

วาดหวังว่าจะนั่งศึกษาเอกสารอีกครั้ง แต่เห็นเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมเอกสาร เตรียมจัดที่ประชุม

จึงทำเนียนไปร่วมจัดเวทีกับเขาด้วย เพราะตระหนักว่าเป็นหุ้นส่วนกับวัฒนธรรมแล้ว

จึงทำนอกเหนือหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังถูกมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มอีกตำแหน่งหนึ่ง

ซึ่งก็เต็มใจยินดี

คุณศิริพร ทองทวี บอกเล่า สถานการณ์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของพัทลุง


วัคซีน วัฒนธรรมพัทลุง มีที่มาจากผลสำรวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน

และประชาชน จังหวัดพัทลุง เมื่อปี 2556 ได้ทำการสำรวจโดยการออกแบบสอบถาม 12ด้าน

คือด้านครอบครัว

ด้านสื่อ

ด้านศาสนา

ด้านความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ด้านการอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะ

ด้านความซื่อสัตย์ไม่คดโกง

ด้านการขอโทษขอบคุณยอมรับผิดให้อภัย

ด้านรักนวลสงวนตัวแต่งกายถูกกาละเทศะ

ด้านความกตัญญูรู้คุณ

ด้านการเคารพกฎหมายระเบียบในสังคม

ด้านการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

และด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติริย์

ซึ่งพบว่ามี 4 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละหกสิบคือ ด้านศาสนา ด้านครอบครัว

ด้านสื่อและด้านความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ร้อยละ 56.80 53 .66 40 .00 และ37 . 82 ตามลำดับ

ในปี 2557 ทางวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ได้ทำการฉีดวัคซีนให้สังคมคนพัทลุงไปแล้ว 4 เข็ม

4โครงการ คือ

โครงการเสริมสร้างครอบครัวเป็นสุข

โครงการเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการยกย่องคนดีบนวีถีพอเพียง

โครงการวัยมันส์รู้ทันสื่อ

น้องฮาดี้ จากสภาเด็กและเยาวชน อำเภอปากพะยูน นำเสนอประเด็นครอบครัว


ในปี 2558 ทางวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง จึงได้เชิญ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง มี

ตำรวจ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์

ครู

ปราชญ์ชาวบ้าน

ท้องที่

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

องค์กรเอกชน

เยาวชน

มาร่วมกัน ทำประชาคมเพื่อจัดทำวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยมาระดมความคิดผลิตวัคซีนร่วมกัน

ใน 4 เรื่อง คือ

เรื่องเด็กและเยาวชน

เรื่องสื่อสมัยใหม่

เรื่องครอบครัว

เรื่องการสร้างคนให้เป็นคนดีมีปัญญาซื่อสัตย์สุจริต

ผลิตวัคซีน แก้โรคที่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่ได้สำรวจสภาวะการณ์มาแล้ว

หลังจากที่คุณ ศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดได้พูดคุยให้ข้อมูลสถานการณ์

อาจารย์เหน่ง พิธีกรดำเนินการเวที จัดกลุ่มให้ระดมความคิดภายใต้โจทย์ 4 ข้อ 4 กลุ่ม

ผู้เขียนกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดที่เพิ่งย้ายมา (จำชื่อไม่ได้) เป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม สื่อสมัยใหม่

แล้วนำความคิดจากการระดมสมองมาจัดทำเป็นวัคซีนป้องกันสังคมในมิติทางวัฒนธรรม

ตามที่ทางกลุ่มงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมตั้งเป้าหมายไว้ ......

น้อง บุ๋ม ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเขาชัยสน นำเสนอ ประเด็น การสร้างคนดีในสังคม


ข้อสังเกตุ และข้อจำกัดในการระดมสมอง ในกลุ่มสื่อสมัยใหม่

1การจัดเวทีพูดคุยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นหน้ากันไม่ทุกคน

2 บรรยากาศของการคุยยังไม่เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัย

3 พี่เลี้ยงกลุ่มไม่ได้ทำการบ้าน ที่จะนำวงคุยไปการแก้ปัญหาเรื่องสื่อสมัยใหม่

4 เวลาที่จำกัด

5 การเลือกคนนำคุย (ประธาน เลขาฯ

6 พี่เลี้ยงกลุ่ม ชวนคุยมากไป

ซึ่งเป็นข้อสังเกตุของคนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงยังไม่สามารถ FA (ยอน คนให้ทุกคนได้แสดงความเห็นออกมา)

แต่ก็เชื่อมั่นว่า ห้องแล็ปของ วัฒนธรรมคงสกัดสารตั้งต้นที่มาจากคนหลายภาคส่วนได้ช่วยกันคิดค้นตัวยามาทำ

วัคซีนป้องกันสภาวะการทางวัฒนธรรมที่ต่ำกว่าเกณฑ์ มาใช้ป้องกันโรคทางวัฒนธรรมของคนพัทลุงได้อย่างแน่นอน

ธณินธรณ์ ขุนจันทร์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวภาคใต้ นำเสนอประเด็นสื่อสมัยใหม่

นาย ชิณวัตร ปิ่นมี ประธานสภาเด็กและเยาวชน ปากพะยูน

หมายเลขบันทึก: 587634เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2015 23:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 20:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (11)

เปิดหน้าสมาชิกออนไลน์ล่าสุด คืนนี้ เห็นภาก อาจารย์ชายขอบ ผู้จุดประกายให้ วอญ่า มาเขียนใน GotoKnow

นั่งหันหน้าเข้าหากัน เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกที่เป็นพลังอย่างมาก

ขอบคุณยิ่งนักอาจารย์

Immunity against corruption! Let urge this one on.

3 cheers!

-สวัสดีครับลุงวอ...

-ตามมาให้กำลังใจคนทำงาน

-สานสัมพันธ์ครบทุกองค์กรแบบนี้...บางวันคงจะมีประชุม 2-3 แห่งเลยนะครับ 55

-ส่วนของหน่วยงานเกษตร คงจะได้แนวคิดและวิธีปฏิบัติจากท่านเพื่อพัฒนาเกษตรกรได้อย่างมากทีเดียวเชียว..

-หากมีโอกาสคงได้เสวนา...กันอีกนะครับฃ

-ขอบคุณครับ

ตามมาอ่าน วัคซีน เมืองลุง ค่ะ


ขอบคุณ ท่าน SR วัคซีนคุ้มกัน วัฒนธรรมต้านคอรัปชั่น

บังครับ

เวทีใหญ่เลยนะครับ

ดีใจที่เห้นการขับเคลื่อนต่อไปครับ

เรียน คุณ เพชร มีประชุมหลายเรื่องหลายองค์กร

เป็นการรับข้อมูล นำเข้าชุมชน

ที่สำคัญ ข้อมูลโครงการ ที่นำเข้า ต้องมีทีมใยชุมชนมาทำต่อในแต่ละประเด็น

งานสร้างเครือข่าย

สร้างคนพื้นที่ ให้เข้ารู้และเข้าใจเหมือนที่เราทำ และทำงานเชิงประเด็นในพื้นที่ ให้ได

ไม่เช่นนั้นคนประชุมก็เป็นได้แค่นักประชุม


ขอบคุณ พี่ใหญ่ ได้กำลังใจ จากพี่ใหญ่ด้วยดีเสมอมา ทำให้มีพลัง สร้างสรรค์ ชุมชน

สวัสดีคุณหมอเปิ้น

แหวนวงใหญ่มาก อลังการได้เห็นภาพก็บุญตาแล้ว

-ขอบคุณท่านอาจารย์ ขจิต

เป็นเวทีระดับจังหวัดที่ร่วมกันหลายภาคส่วน

แตบทบาท ของ เยาวชน ในการสร้างวัคซีน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี