Intelligent Risks


"ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด" หมายถึง โอกาสที่จะได้รับประโยชน์มีสูงกว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือหากไม่นำโอกาสนั้นมาพิจารณาจะบั่นทอนความยั่งยืนขององค์กร

ความเสี่ยงอย่างฉลาด

Intelligent Risks

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

7 มีนาคม 2558

ความเสี่ยงอย่างฉลาด หรือ Intelligent Risks เป็นแนวคิดใหม่ที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quakity Award – TQA) ในปี พ.ศ. 2557 – 2558

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/intelligent-risks

Definition

Intelligent Risks: ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด

 • "ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด" หมายถึง โอกาสที่จะได้รับประโยชน์มีสูงกว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือหากไม่นำโอกาสนั้นมาพิจารณาจะบั่นทอนความยั่งยืนขององค์กร
 • ความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด องค์กรต้องสามารถยอมรับความล้มเหลว และองค์กรต้องยอมรับว่าไม่สามารถคาดหวังให้เกิดนวัตกรรม หากดำเนินการเฉพาะเรื่องที่มีโอกาสสำเร็จเท่านั้นในระยะเริ่มต้น องค์กรต้องลงทุนในเรื่องที่มีโอกาสสำเร็จ และในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น
 • ระดับของความเสี่ยงที่จะรับได้อาจแตกต่างกันตามจังหวะและระดับของภัยคุกคาม และโอกาสในธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่หรือรูปแบบทางธุรกิจใหม่ องค์กรจำเป็นต้องลงทุนด้านทรัพยากรมากกว่าธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงช้า ซึ่งในธุรกิจประเภทหลังนี้องค์กรยังคงต้องเฝ้าติดตามและสำรวจการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง แต่โดยส่วนมากมีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรน้อยกว่า

Stratrgic Opportunities: โอกาสเชิงกลยุทธ์

 • "โอกาสเชิงกลยุทธ์" หมายถึง ภาพอนาคตที่เกิดจากการคิดนอกกรอบ การระดมสมอง การใช้ประโยชน์จากความบังเอิญ กระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การประมาณการอย่างฉีกแนวจากสภาพปัจจุบัน และแนวทางอื่นๆ เพื่อมองอนาคตที่แตกต่างออกไปจากเดิม
 • การเกิดความคิดที่นำไปสู่โอกาสเชิงกลยุทธ์ มักเกิดจากสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความคิดอย่างอิสระโดยไม่ถูกชี้นำ
 • การเลือกว่าจะดำเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์ใด ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk) ด้านภาระการเงิน และด้านอื่นๆ จากนั้นจึงตัดสินใจอย่างรอบคอบ (ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด – Intelligent Risks)

Innovation: การสร้างนวัตกรรม

 • การสร้างนวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างนวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ/กิจการ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือนำมาปรับเพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่
 • ผลลัพธ์ของการสร้างนวัตกรรมเป็นการฉีกแนวหรือการเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดในด้านผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ การสร้างนวัตกรรมใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน กระบวนการในการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ และความเต็มใจที่จะดำเนินการตามความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA ปี 2557-2558)

หัวข้อ 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง

1.1ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ

 • 1.1ก(3) การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน ผู้นำระดับสูงดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้องค์กรมีความยั่งยืน? ผู้นำระดับสูงดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างไร?
 • สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม ยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และความคล่องตัวขององค์กร

1.1ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขององค์กร

 • 1.1ข(2) การทำให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง ผู้นำระดับสูงดำเนินการอย่างไรในการทำให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ปรับปรุงการดำเนินการ ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร?

หัวข้อ 2.1 การจัดทำกลยุทธ์

2.1ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ์

 • 2.1ก(2) นวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม? องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์? องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์หรือความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด ในประเด็นใด? โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรคืออะไร?

หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร

5.2ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 • 5.2ก(3) การจัดการผลการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสร้างเสริมยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม สร้างเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ/กิจการ และสร้างเสริมการบรรลุผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการอย่างไร

หัวข้อ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

6.2 ง. การจัดการนวัตกรรม

 • องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการนวัตกรรม? องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนดว่าเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด?

หัวข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร

7.4ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

 • ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด การสร้างและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร เป็นอย่างไร?

*********************************************

คำสำคัญ (Tags): #Intelligent Risks#tqa
หมายเลขบันทึก: 587154เขียนเมื่อ 7 มีนาคม 2015 18:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มีนาคม 2015 18:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี