เผยแพร่ผลงานของนายคารม พลีดี

kru-sci
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เผยแพร่ผลงานของนายคารม พลีดี

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้รายงาน : นายคารม พลีดี
ปีที่ทำการศึกษา : 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จำนวน 8 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Specific purpose sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการใช้ชุดกิจกรรม และแบบวัดความพึงพอใจของชุดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ E1/E2

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ชุดกิจกรรมทั้งหมด 7 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ชุดที่ 2 เรื่อง สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง ชุดที่ 3 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ชุดที่ 4 เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ชุดที่ 5 เรื่อง ระบบหายใจ ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ชุดที่ 6 เรื่อง ระบบขับถ่าย ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง และชุดที่ 7 เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง

2. ผลของชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 92.20/88.21 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ความเห็น (0)